شناسایی محدودیت ها و مشکلات کارشناسان مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی- مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از بخش های مهم نظام مالیاتی است و تنها با کارکرد درست این بخش است که اهداف نظام مالیاتی تحقق پیدا می کند. حسابداران در این بخش از نظام مالیاتی نقش مهم و تعیین کننده ای دارند چرا که اظهار درآمد مشمول مالیات و سپس رسیدگی به آن بخشی از خدمات حرفه حسابداری است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت یک مطالعه موردی در سازمان امور مالیاتی زنجان انجام شده است. این تحقیق در تلاش برای شناسایی محدودیت های اصلی کارشناسان مالیاتی این سازمان در رسیدگی به پرونده های مالیاتی می‌باشد؛ و با معرفی این محدودیت ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای رفع آنها سعی در افزایش کارایی این نهاد عمومی دارد. در این پژوهـش پنج عامل سیستم اطلاعاتی، سازماندهی کارشناسان مالیاتی، توجه به افزایش وصول مالیات در مقابل کیفیت رسیدگی ها، تخصص و مهارت کارشناسان مالیاتی وآموزش وانجام کلیه اقدامات لازم جهت بالابردن سطح دانش ومهارت کارشناسان مالیاتی به عنوان محدودیت های اصلی سیستم شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با کنترل فضای مورد مطالعه و رفع اصلی ترین محدودیت ها که همان ضعیف ترین حلقه سازمان می باشد، از ظرفیت اضافی آزاد شده می‌توان در سایر حوزه های عملیاتی سازمان استفاده نمود تا توان عملیاتی آن را بهبود بخشید

کلیدواژه‌ها