بررسی رابطه بین هموارسازی سود و سود ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

پدیده هموارسازی سود در دهه اخیر به شدت مورد توجه محققین و صاحب نظران حسابداری و مالی بوده است. هموارسازی سود رفتار آگاهانه ای است که مدیران برای دست یابی به اهدافی مانند امنیت شغلی، پاداش، افزایش ثروت سهامداران و تسهیل قابلیت پیش بینی سود نسبت به انجام آن مبادرت می ورزند. ابزارها و تکنیک های بسیاری در رابطه با هموارسازی سود وجود دارد که توسط محققین حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه بین هموارسازی سود و سود غیر عملیاتی حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی رابطه فوق دو گروه اطلاعات؛ گروه اول مطالعات کتابخانه ای و گروه دوم اطلاعات مالی مربوط به متغیرهای تحقیق استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 الی 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون بصورت Panel Data استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در ایران رابطه معنی داری بین هموارسازی سود و سود غیر عملیاتی ناشی از فروش دارایی های سرمایه ای وجود ندارد و مدیران با وجود داشتن فرصت، از این ابزار برای هموارسازی سود استفاده نمی کنند

کلیدواژه‌ها