رابطه بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

در این مقاله ارتباط بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی در 23 کشور جنوب غربی آسیا، که در سند چشم‌انداز توسعه ایران مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند، طی دوره زمانی 2006-1990 بررسی شده است. در ابتدا مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام یافته مطالعه شده و سپس عملکرد بخش مالی و واقعی اقتصاد این کشورها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در ادامه مقاله مدل اقتصادسنجی مطالعه تصریح شده و با بکارگیری روش الگوهای ترکیبی برآورد شده است. و نهایتاً جهت علیت بین بخش مالی و رشد اقتصادی در قالب داده‌های ترکیبی مورد بررسی  قرار گرفته است. نتایج دلالت بر رابطه مثبت میان تعمیق مالی و رشد اقتصادی در این کشورها با علیت از سمت رشد اقتصادی به سمت تعمیق مالی دارند.

کلیدواژه‌ها