رابطه بین اندازه شرکتها و هزینه های سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)

2 ندارد

چکیده

در این تحقیق ارتباط بین اندازه شرکتها و هزینه های سیاسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مورد مطالعه قرار گرفته است. اندازه شرکتها بر اساس میانگین دارایی های سه ساله 1384،1385 ، 1386 و میانگین شرکت سال محاسبه شده است . بر اساس ادبیات موجود در تحقیقات گذشته ، هزینه های سیاسی مجموع هزینه های  مالیات، بیمه ، کمک های بلاعوض ، هزینه های نگهداری از محیط زیست وکمک به فعالیت های ورزشی در نظر گرفته شده است .
مطالعه ارتباط بین هزینه های سیاسی و اندازه شرکتها می تواند مدیران را در تدوین برنامه های بلند مدت شرکتها کمک نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین اندازه شرکتها و هزینه های سیاسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها