مقایسه توان تبیین مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تجدید نظر شده با مدل سه عامله فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول و مسئول مکاتبات)

2 ندارد

چکیده

از جمله الگوهای شناخته شده برای تعیین فرایند ایجاد بازده، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است، که نرخ بازده مورد انتظار هر سهم را توسط بتا اندازه گیری می نماید. تحقیق حاضر به دنبال آزمون و مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدید نظر شده و مدل سه عامله فاما و فرنچ می باشد. به عبارتی هدف این تحقیق پیدا کردن مدل مطلوبتر جهت پیش بینی بازده مورد انتظار است. برای این منظور 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 82 تا 86 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. با در نظر گرفتن بازده مورد انتظار به عنوان متغییر وابسته و بتاهای بدست آمده از دو مدل به عنوان متغییرهای مستقل طی روش های تجزیه و تحلیل رگرسیونی و معیارهای ارزیابی مدل های پیش بینی ، این دو مدل با رویکردها و فرضیات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاکی از آن بود که مدل R-CAPM توانایی بیشتری در تبیین و پیش بینی  بازده مورد انتظار با رویکرد بازده واقعی lag+1 دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها