اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی آثار متقابل آزاد سازی تجاری و مالی بر توسعه مالی ، با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره 1980-2008 و با  استفاده از آمار 25 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه[i] می پردازد.نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متقابل آزاد سازی مالی و تجاری اثر معنی داری بر توسعه مالی دارد. به طوریکه اثر متقابل آنها نسبت به اثر متغیرها به صورت مجزا بر بهبود توسعه مالی بیشتر می باشد. همچنین اثر آزاد سازی مالی نسبت به اثر آزاد سازی تجاری بر توسعه مالی کمتر می باشد . این مسئله بیانگر این است که آزاد سازی تجاری مقدم بر آزاد سازی مالی می باشد.[i] -آرژانتین، استرالیا، چین،کلمبیا، قبرس،دانمارک،مصر، فنلاند،آلمان،یونان،مجارستان،هند، اندونزی،ایران، ایرلند،ایتالیا، ژاپن، کره،مالت ، مالزی،مکزیک، سنگاپور،اسپانیا ، سوئد،ترکیه .

کلیدواژه‌ها