مقایسه روند بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنواتی در سازمان ثبت احوال کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از عوامل مسبب فساد اداری در دستگاههای اداری کشور نحوه بودجه ریزی آنها است که علیرغم توصیه های صندوق بین المللی پول و الزامات قانونی موضوعه، مبنی بر تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی تاکنون محقق نشده و می توان آن را به عنوان یک رفتار سوء‌ اداری برشمرد. در این مقاله نتایج روند بودجه ریزی عملیاتی دوره سالهای 1385 الی 1387 با بودجه ریزی سنتی دوره سالهای 1382 الی 1384 در سازمان ثبت احوال کشور مورد بحث و مطالعه قرار گرفته تا روش بودجه ریزی عملیاتی با سنتی مورد مقایسه قرار گیرد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش مذکور بر پایه اسناد و مدارک موجود، موارد مندرج در جداول موافقتنامه های متبادله واحدهای استانی سازمان ثبت احوال با واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانهای مربوط بوده است که پس از جمع‌آوری موافقتنامه ها و استخراج داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel و نرم افزار Spss فرضیه های تحقیق را با توجه به مبالغ اعتبار مورد تجزیه تحلیل آماری و آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از آن نشان داد که تفاوتی بین روند بودجه ریزی سنتی با بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد و همچنان بودجه ریزی دستگاهها براساس چانه زنی صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها