تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد می باشد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل سهامداران نهادی، سهامداران عمده، اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ارزیابی عملکرد دو متغیر Qتوبین و رشد سود خالص می باشد. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 94 شرکت در دوره مالی 5 ساله از سال مالی 1383 الی 1387 با توجه به در نظر گرفتن شرایط واحد برای کلیه شرکتهای نمونه از بورس اوراق بهادار تهران و با کمک روش آماری تحلیل پانلی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که :
بین وجود سهامداران نهادی و با عملکرد شرکتها رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد،  حضور سهامداران عمده در ساختار مالکیت شرکت‌ها بر عملکرد آنها تاثیر چندانی ندارد. نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در ترکیب هیئت مدیره با عملکرد شرکتها رابطه معنی‌دار و معکوس دارد و همچنین کیفیت اطلاعات مالی رابطه‌ای با عملکرد شرکتها  ندارد.

کلیدواژه‌ها