بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت سود وساختار سرمایه یکی از موضوعات مهم راهبردی و رو به رشد برای همه شرکتها در سراسر جهان می باشد. مدیریت سود بعضی اوقات برای مدیران،داد و ستد مشخصی ایجاد می کند به گونه ای که سود در پایان سال مطلوب به نظر برسد. هدف پژوهش حاضر،بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای مطالعه این تحقیق ،اطلاعات مربوط به 60شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت.برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد.در این پژوهش، ساختار سرمایه بعنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی اختیاری ، ROA(نسبت بازده به مجموع دارائیها) و ROE(نسبت بازده به مجموع حقوق حقوق صاحبان سهام) بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آنست که اقلام تعهدی اختیاری و ROE دارای رابطه معنی دار منفی با ساختار سرمایه دارند . و ROA رابطه مثبت معنی داری با ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها