رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و توان رقابتی نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می‌تواند توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌ها، در 36  شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1380 الی 1386 است. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار ومثبت با یکدیگر می‌باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سود آوری با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار منفی، اما رشد فروش و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی دار مثبت دارد. همچنین نسبت دارایی ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی ثابت رابطه معنی دار منفی با توان رقابتی است ولی بین نسبت               سود آوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی در تصمیم گیری‌های آن‌ها قرار گیرد

کلیدواژه‌ها