اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده حقوق صاحبان سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله (1387-1380) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی و از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج از حاصل تحقیق نشان می دهد که بین نوسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها