ارائه مدل همکاری بین بانکی جهت احداث شعب به کمک فرایند تحلیل شبک های و برنامه ریزی آرمانی صفر و یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها حد اعلای ارزش آفرینی مؤسسات خویش را در رضایت مخاطبان معنا
می کنند. در این میان بانک ها در زمرهی سازمان هایی محسوب می شوند که جذب، ایجاد و افزایش
رضایتمندی مشتریان نقش بسیار مهمی را در موفقیت عرصه ی رقابتی ایفا می کند. در این راستا یکی از
مهمترین عوامل تاثیرگذار، نحوه ی توزیع شعب بانکها در سطح شهر می باشد. این در حالیست که
بانک ها معمولاً با کمبود منابع مالی و انسانی جهت توسعه ی شعب و ارائه ی خدمات بیشتر و متمایزتر به
مشتریان خود مواجه هستند. از سوی دیگر بانکهای خصوصی در کشور ما تازه شکل گرفته اند و در حال
رشد میباشند. لذا یافتن مکان بهینه جهت احداث شعب آنها برای آنها بسیار حیاتی میباشد. از سوی
دیگر رقابتی که میان بانکداری بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، باعث شده است که ضمن بررسی
نحوهی تعامل و همکاری میان اجزای مختلف بخش خصوصی، روشی ارائه شود که به انتخاب مکان
بهینه ی احداث شعب این بان کها بپردازد. به کارگیری این روش توسط بانک های خصوصی باعث میشود
ضریب دستیابی آنها به اهدافی چون جذب مشتری و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار در عرصة
رقابت با بخش دولتی و همچنین پراکندگی یکنواخت شعب در سطح شهر جهت ارائه ی خدمات به
شهروندان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها