بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

یکی از اولین دغدغه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ریسک سرمایه
گذاری است، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجه با هرگونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آن
می پرسند. از سویی دیگر در بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی سهام به عنوان یک عامل اثرگذار بر میزان
ریسک و بازدهی حائز اهمیت است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران همواره به دنبال سهام
کم ریسک تر با قدرت نقدشوندگی بالا می باشند، تا از این طریق امنیت مالی بیشتری را برای خود فراهم
آورند. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده، به نظر می رسد میزان سهام شناور می تواند بر میزان
نقدشوندگی و ریسک تأثیرگذار باشد. بنابراین توجه به سهام شناور و تغییرات آن می تواند در تحلیل
شرایط بازار و بهبود روند تصمیم گیری سرمایه گذاران کارساز باشد.
در این پژوهش سعی بر بررسی چگونگی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و
نقدشوندگی و تأثیر پذیری آنها بر هم در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.  با در نظر گرفتن فاصله زمانی از تاریخ 83/6/31 تا 87/6/31 به تعداد 233 شرکت برای آزمون فرضیه ها رسیدیم .
  با استفاده از نرم افزارSPSS و Eviews به بررسی روابط بین متغیرها در طول شانزده دوره فصلی پرداختیم که نتایج به دست آمده وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین سهام شناور آزاد با
ریسک نامطلوب و نقدشوندگی سهام را تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها