شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی در عرضه های اولیه سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در این تحقیق عوامل احتمالی موثر بر بازدهی غیرعادی شرکتهای جدیدالورود به بورس تهران را
برای بازه زمانی 1378 لغایت 1386 مورد بررسی قرارمی دهیم؛ برای این منظور تعداد 73 شرکت واجد
شرایط را طبق روش حذفی انتخاب و برای دوره های 12 و 24 ماه پس از ورود به بورس مورد بررسی
قرار دادیم، از میان شش متغیر مستقل اندازه شرکت، نوع مالکیت، خطای پیشبینی سود هر سهم، بازده
حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، متغیرهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (به طور مستقیم) و بازده حقوق صاحبان سهام (به طور معکوس) رابطه معناداری با بازدهی غیرعادی را داشتند، اما به طور کلّی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر شش متغیر مستقل به طور همزمان توانایی توجیه کنندگی 13/7 درصدی بازده غیرعادی را دارند.

کلیدواژه‌ها