تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بررسی تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی در بورس اوراق بهادار تهران هدف
اصلی این تحقیق است. از ضروریات و اهداف دیگر این پژوهش، ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران، تحلیل
گران مالی و مدیران در ارتباط با تغییرات سود سهام پرداختی شرکت ها در جهت تصمیم گیری و انجام
پیش بینی های مناسب تر، کمک به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم (درصد تغییرات سود
سهام پرداختی) و اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای پیش بینی سود واحد تجاری تا بتوانند
نسبت به وضعیت واحد تجاری قضاوت نمایند.
.این پژوهش دارای یک متغیر مستقل (درصد تغییرات سود سهام پرداختی) و یک متغیر وابسته (رشد
سود آتی) و 5 متغیر کنترلی شامل سایز شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها، نسبت سود به قیمت و رشد
1384 می باشد. برای آزمون فرضیه تحقیق از - سود با وقفه زمانی است. دوره زمانی این پژوهش از 1388
روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر درصد تغییرات سود سهام
پرداختی بر رشد سود آتی دارای رابطه مثبت (مستقیم) و معناداری می باشد.

کلیدواژه‌ها