بررسی نقش بازار فرابورس ایران در توسعه نوآور ی های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

با توجه به اهمیت نوآوری ها در توسعه و بهبود سیستم مالی و اقتصاد، نوشتار حاضر به بررسی توسعه
نوآوری های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه با تاکید بر نقش بازار فرابورس ایران می پردازد. این مطالعه،
تحقیقی توصیفی- پیمایشی است که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه، نگرش سرمایه گذاران
نهادی و کارگزاران بازار فرابورس ایران را نسبت به موضوع تحلیل می کند. بررسی ها بر این امر دلالت دارند
که از دیدگاه جامعه آماری تحقیق، بازار فرابورس ایران با توسعه ی نوآوری های ساختاری، نقش مهمی را در
انجام معاملات و مشارکت بیشتر افراد در بازار سرمایه ایفا نموده و امکان تنوع ابزارها، خدمات و محصولات
مالی و بعبارتی متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاران با توجه به انتظارت و ریسک بازار را فراهم می نماید.
همچنین، این بازار باعث بهبود و افزایش مطلوبیت هزینه های معاملاتی و مکانیسم های افشای اطلاعات در
بازار سرمایه می شود که خود بستر مناسبی برای ورود سرمایه گذاران و شرکت ها بشمار می آید. بعلاوه، از
جنبه تفاوت معناداری دیدگاه گروه های جامعه آماری، نتایج آزمون من - ویتنی وجود تفاوت معنادار بین
دیدگاه گروه ها را تایید نمی کند.

کلیدواژه‌ها