بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایهگذاری در صنعت بر بقای شرکتهای جدید در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این تحقیق تأثیر دو متغیر میانگین اشتغال در صنعت و میانگین سرمایه گذاری در صنعت بر بقای
شرکتهای تولیدی در استان آذربایجان شرقی ارزیابی شده است. برای جمعآوری دادهها از پایگاه داده وزارت
صنعت، معدن و تجارت استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکس
استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین میانگین سرمایه گذاری در صنعت و بقای شرکتهای
ایجاد شده در آن صنعت، رابطه معنیدار و منفی وجود دارد ولی میانگین اشتغال در صنعت بر نرخ بقای این
شرکتها تأثیر معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها