ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

سهامداران با شرکت در مجمع عمومی نسبت به مقداری از سود که باید بین سهامداران بصورت نقدی
تقسیم شود، تصمیمگیری میکنند. به صورت عمومی انتظار بر این است که سهامداران حقیقی انتظار سود
تقسیمی بیشتری داشته باشند و برخی تئوریها از جمله پرنده در دست، نیز این موضوع را تأیید میکنند. در
این تحقیق سعی بر آن است که رابطه بین نوع سهامداری از نظر حقیقی و حقوقی و همچنین میزان سهام
شناور آزاد و ارتباط آن با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.
در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1385 تا سال 1389
به شکل مداوم سود تقسیم کردهاند، یعنی 171 شرکت، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج این تحقیق نشان می-
دهد که بین سود تقسیمی با میزان سهام شناور آزاد و درصد مالکیت حقوقی رابطه عکس و بین سود تقسیمی
و درصد مالکیت حقوقی رابطه مستقیم وجود دارد که باورهای عمومی را تأئید میکند. بنابراین شرکتهایی که
در ساختار مالکیت خود سهامدار حقوقی بیشتری دارند، سود تقسیمی نقدی کمتری تقسیم کرده و در شرکت-
ها با ساختار مالکیت حقیقی بیشتر، تمایل به تقسیم سود نقدی بیشتری دیده میشود.

کلیدواژه‌ها