بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوع
خاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظه
بلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگی
حافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به پیشبینی نوسانات این شاخص به کمک مدلهای مبتنی بر حافظه
بلندمدت و نیز تجزیه موجک، میپردازد. جهت رسیدن به این هدف، از دادههای سریزمانی روزانه شاخص
قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنجم فروردین 1388 تا هجدهم اردیبهشت
ماه 1391 استفاده شده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجود ویژگی حافظه بلندمدت در این سری مورد
تأیید قرار میگیرد و بر این اساس بهترین مدل جهت تبیین رفتار نوسانات سری مذکور، مدل غیرخطی
میباشد. همچنین، جهت پیشبینی نوسانات شاخص بازدهی بورس، از ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM)
مدل مذکور بر اساس سطح دادهها و نیز دادههای تجزیه شده، استفاده گردید که بر مبنای معیارهای خطای
مدل مبتنی بر دادههای تجزیه شده با تکنیک موجک از نتایج قابل قبولتری ،RMSE و MSE پیشبینی
برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها