ارتباط بین مدیریت سود و ناتوانی مالی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

با توجه به اهمیت دو مقوله وضعیت مالی شرکتها و دستکاری در حسابها بر آن شدیم تا ارتباط بین ناتوانی
مالی شرکتها (ورشکستگی) و مدیریت سود که به ترتیب از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکتها و دستکاری
در حسابها می باشند را مورد بررسی قرار دهیم.
از این رو هموارسازی سود را به عنوان بخشی از مدیریت سود به دو بخش واقعی و ساختگی تقسیم
بندی نموده و ارتباط هر یک را جداگانه در سه سطح سود ( ناویژه ، عملیاتی و ویژه ) با وضعیت شرکتها
مورد آزمون قرار دادیم . در پژوهش حاضر از داده های 33 شرکت ورشکسته (مشمول ما ده 141 قانون
1380 استفاده - تجارت) و 33 شرکت غیر ورشکسته فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387
و رگرسیون لجستیک آزمون شده است. t شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمونهای آماری
نتایج پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای پژوهش در هموارسازی واقعی سود یک همبستگی نسبتا
قوی و هم جهت وجود دارد و در ارتباط با هموارسازی ساختگی سود ارتباط معناداری بین متغیرهای پژوهش
مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها