ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکت های مخابرات استانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی
مجبور به استفاده از فن آوری ارتباطات می باشند و سرمایه گذاری در این فن آوری به سرعت در حال
افزایش است. در این تحقیق با استفاده از تئوری خاکستری و با توجه به شاخص های شناسایی شده، شرکت
های مخابراتی رتبه بندی می گردد. اخ یر اً ک ا رب ر د ت ئ و ر ی خ ا کس ت ر ی ب ر ا ی ا ر ز ی ا بی ع م ل ک ر د م و ر د توجه بسیار
بوده است. در این تئوری بسیاری از محدودیت های رگرسیون شکسته شده و رویکردی نو برای ارزیابی
عملکرد پیش روی پژوهش گران گذاشته است.در این مقاله، عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی بر
اساس روابط بین شاخص های شناسایی شده در شرکت های مخابراتی بررسی و ارزیابی شده است. بدین
منظور، از تئوری خاکستری استفاده گردید و با استفاده از این رویکرد، رتبه بندی نهایی شرکت های مخابرات
استانی در سال مالی منتهی به 1388 به دست آمد. نتایج مبین این است که شرکت های مخابرات استان های
یزد، آذربایجان غربی و قم بیشترین کارایی را دارند.

کلیدواژه‌ها