رابطه بین نقد شوندگی سهام و فرصت های سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

یکی از ریسک های مرتبط با سهام شرکت، نقد شوندگی سهام است. سهام دارای نقد شوندگی بالا برای
سهامداران و سرمایه گذاران جذاب بوده و تقاضای آن را افزایش می دهد. افزایش جذابیت و تقاضا برای سهام
شرکت، تامین مالی و افزایش سرمایه به منظور توسعه شرکت را آسان و ارزان می سازد. علاوه بر این بازده
مورد انتظار سهامداران را کاهش می دهد. از اینرو در این مقاله رابطه بین نقد شوندگی سهام که به وسیله
معیار شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام محاسبه شده با فرصت های سرمایه گذاری طی سال های 1382
تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد، بین نقد شوندگی سهام و
فرصت های سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر این است
که بین نقد شوندگی سهام و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت
دیگر، نقد شوندگی سهام یکی از عواملی است که فرصت های سرمایه گذاری شرکت را افزایش و هزینه
سرمایه سهام عادی را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها