تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
در این مقاله، تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت ها نیز کنترل شده است. برای سنجش
رقابتی بودن بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود استفاده شد. هزینه های نمایندگی نیز
با استفاده از دو معیار سنجیده شد. معیار اول، تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد می باشد.
توبین استفاده شد. نسبت گردش دارایی ها، معیار دیگر Q جهت اندازه گیری فرصت های رشد از نسبت
استفاده شده می باشد. برای آزمون فرضیات و داده های آماری نیز از رگرسیون خطی چندگانه، بهره گیری
شده است. یافته های بررسی 62 شرکت در دوره زمانی 1381 الی 1389 نشان داد که هرچه قدرت رقابت
شرکت بیشتر باشد و از طرف دیگر رقابتی بودن بازار محصول کاهش پیدا کند، هزینه های نمایندگی افزایش
می یابد . افزون بر این، استحکام نتایج پژوهش با استفاده از داده های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها