تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
حوزه مالی رفتاری به دلیل تمرکزی که بر عوامل شناختی تصمیم گیری، قضاوت و پردازش اطلاعات
دارند اهمیت خاصی یافته است. بنابراین با استفاده از توصیف رفتاری در تصمیم گیری های مالی و تکنیک
بنیادی، معیارهای دقیق تری به منظور خرید و فروش منطقی سهام برای سرمایه گذاران ایجاد می شود. این
پژوهش به بررسی تاثیر تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران (آرمز) و متغیرهای تکنیک بنیادی بر بازده سهام
1384 پرداخته است. از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر آرمز، نرخ - در قلمرو زمانی 1389
بازده دارایی ها و درصد تغییرات دارایی جاری به بدهی جاری با بازده سهام رابطه وجود دارد. بر اساس
انتظار، رابطه هر سه متغیر یاد شده (متغیرآرمز، نرخ بازده دارایی ها و درصد تغییرات دارایی جاری به بدهی
جاری) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، موافق با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

کلیدواژه‌ها