تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
ع م و ما ای نگ و ن ه ت ص و ر م ی ش و د ک ه ح ضو ر سر م ا ی ه گذ ا ر ان ن ها د ی م مک ن اس ت ب ه ت غ ی یر رف ت ا ر شر ک ت ه ا م ن جر ش و د .
سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق
های بازنشستگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انواع مالکان نهادی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده
توبین بعنوان متغیر وابسته Q در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار
تحقیق استفاده شده است. همچنین انواع سهامداران نهادی ( بانک ها ، صندوق های سرمایه گذاری) و تعدد آنها
(دومین و سومین سهامدار عمده) در ساختار مالکیت بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی،
بدهی های شرکت و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز از
صورت های مالی 63 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 الی 1388 استخراج گردیده است.
به طور کل نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار مثبت بین مالکیت نهادی عمده و ارزش شرکت و همچنین
وجود رابطه معنادار مثبت بین حق رای های در دست دومین و سومین سهامدار عمده و ارزش شرکت در بانکها
و صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
بابایی زکیلکی، محمد علی و ژیلا احمدوند 
1387 ). " بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر )
عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
، بهادار ایران. " تحقیقات مالی، شماره 26
60 - صص 41
حساس یگانه، یحیی؛ مرادی، محمد؛ هدی 
اسکندری( 1387 ) " بررسی رابطه بین سرمایه
گذاران نهادی و ارزش شرکت. " بررسی های
حسابداری و حسابرسی، شماره 52 ، صص
122-107
شعری، صابر و محمد مرفوع ( 1387 ). "رابطه 
درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره
و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت
- ها." مطالعات حسابداری، شماره 17 ، صص 63
104
کرمی، غلامرضا ( 1387 ). " بررسی رابطه بین 
مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود." بررسی
های حسابداری و حسابرسی، شماره 42 ، صص
100-81
نمازی، محمد و احسان کرمانی ( 1384 ). "تاثیر 
ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران. " بررسی
های حسابداری و حسابرسی، شماره 53 ، صص
100-83
تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره بیستم 89
.( نوروش، ایرج و علی ابراهیمی کردلر ( 1384 
"بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با
تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای
حسابداری عملکرد." بررسیهای حسابداری و
.97- حسابرسی، شماره 42 ، صص 124
 http://www.aftabir.com/business/financial/
management/value
 Bushee, B. J., 1998, "The Influence of
Institutional Investors on Myopic R&D
Investment Behavior", Accounting Review,
73(July): 305-334.
 Maury, B., Pajuste, A., 2005. Multiple
large shareholders and firm value. Journal
of Banking & Finance 29, 1813–1834.
 Ruiz-Mallorquí, M.V., Santana-Martín,
D.J., 2009. Ultimate institutional owner
and takeover defenses in the controlling
versus minority shareholders context.
Corporate Governance: An International
Review 17, 238–254.
 Ruiz-Mallorquí, M.V., Santana-Martín,
D.J., 2010. Dominant institutional owners
and firm value. Journal of Banking &
Finance 35 (2011) 118–129
 Shleifer, A. andVishny, R. 1986, ‘‘Large
shareholders and corporate control’’,
Journal of Political Economy, Vol. 94, pp.
461-88.
 Shleifer, A., Vishny, R.W., 1997. A survey
of corporate governance. The Journal of
Finance 52, 737–783