سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین سیاستهای پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با استفاده از
1378 میباشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج Q1− 1387Q دادههای فصلی دوره زمانی 4
دولت و مالیاتها بر بازدهی جاری سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهای مالی پذیرفته نمی-
شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاستهای مالی ندارند،
حال آن که این اطلاعات میتوانند در تعیین بازدهی سهام نقش معنیداری داشته باشند. همچنین، با توجه به نتایج
مدل برآورد شده مقادیر جاری عرضه پول اثر منفی معنیداری بر بازدهی جاری سهام دارد ولی وقفههای این
متغیر تاثیری بر بازدهی جاری سهام ندارند. بنابراین، میتوان گفت که فرضیه کارایی بازار سهام نسبت به
سیاستهای پولی پذیرفته میشود. نتایج مؤید این است که بر خلاف سیاستهای مالی فعالان بازار سهام به
سیاستهای پولی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازدهی سهام مینگرند و تغییرات این سیاستها را در محاسبات
خود لحاظ میکنند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
. ( 13 8 اس  لام ل و ئی ان ک ری م، ها ش م ز ا رع . ( 5 
" ب ر ر س ی ت ا ث ی ر م ت غ یر ه ای ک  لان و د ا ر ای یه ای
ج ا ی گز ی ن ب  ر ق ی م ت س ها م د ر ای  ر ان : ی ک
ا لگ و ی خ و د هم ب س ت ه ب ا و ق ف ه ه ا ی ت و زی ع ی " ،
ف ص ل ن ام ه پ ژ و هشه ا ی اق ت صا دی ای ر ا ن، س ال
. ه ش ت م، ش م ا ر ه 29
با ن ک م رکز ی ج مه و ر ی ا س لا می . گ ز ا رش 
ا ق ت ص ا د ی و تر ا ز ن ام ه ب ا ن ک م رک ز ی ، س ا ل ها ی
م خت ل ف .
.( پیرائی، خسرو، محمد رضا شهسوار. ( 1388 
"تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس
ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال نهم،
.21- شماره اول، صفحات 38
13 ) . " ت ا ث یر ش وک ه ای 8 ج عف ر ی، س وس ن . ( 3 
ا ق ت ص ا د ی ب ر ش ا خ ص ق ی م ت ب و ر س ا و ر اق
به اد ا ر ته  ر ان " ، پا ی ان ن ام ه ک ا ر ش نا س ی ا ر ش د
رش ت ه ع ل و م ا ق تص ا د ی د ا ن شک اه ت ه ر ان .
س ای ت س ا ز م ا ن ب و ر س و ا ور ا ق به اد ا ر ت ه ر ان . 
عب اس  ی ا ن ، ع  زت ا ل ه ، مه د ی مر ا دپ و ر ا ولا د ی ، 
13 ) . " ا ث ر م ت غ ی ره ای 8 وح ی د ع ب اس ی ون . ( 7
ک لان اق ت ص ا د ی ب ر ش ا خص ک ل ب و ر س ا و ر اق
به ا د ار ته  ر ان " . ف ص لن ا م ه پژ و ه ش ه ای
، ا ق ت ص ا د ی ، سا ل د و ا ز د ه م ، ش ما ر ه 36
. 15 2 13 ص فح ات 5
کشاورز حداد، غلامرضا و امید مهدوی 
1384 )، " آیا بازار سهام در اقتصاد ایران )
کانالی برای گذر سیاست پولی است؟ "،
، مجله تحقیقات اقتصادی، ش ما ر ه 71
. 17 0 - 14 ص فح ات 7
13 ) ، " ح سا س ی ت ب ا ز ا ر 8 م حر ا بی  ا ن ، آز اد ه . ( 3 
س ه ا م نس ب ت ب ه ن و س ا نا ت م ا ل ی و پ و لی " ،
پ ژ و هش نا م ه اق ت ص ا د ی ، ش م ار ه 14 ، ص فح ات
. 18 6 - 16 9
نجار زاده، رضا، مجید آقایی خوندابی و 
محمد رضایی پور. ( 1388 ). "بررسی تاثیر
نوسانات شوک های ارزی و قیمتی بر
شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده از رهیافت خود رگرسیون
بررسی " فصلنامه پژوهشهای اختصاصی ،
.147- سال نهم، شماره اول، صفحات 175
و ا ع ظ ب رز ا ن  ی، م حم د ، رح  ی م دلا ل  ی اص ف ه ا ن ی ، 
س ع ید ص م د ی و حم ی  د رض ا فع ا ل ج و .
13 ) . " ب ر ر س ی ا ر ت ب ا ط ب ین م ت غ ی ره ا ی 8 8 )
ک لا ن ا ق تص ا د ی و ا ر ز ش ب ا ز ا ر س ه ام د ر
. " ( 13 7 3 - ب و ر س ا ور ا ق به  اد ا ر ت ه  ر ا ن ، ( 84
. ف ص ل نا م ه پژ و ه ش نا م ه اق ت ص ا د ی، ش م ار ه 5
 Bernanke, B. S. (2004). What policymakers
can learn from asset prices. Chicago, IL:
Remarks before The Investment Analysts
Society of Chicago.
 Boivin Jean and Giannoni Marc (2002),
Assessing Changes in the Monetary
Transmission Mechanism: A VAR
Approach, FRBNY Economic Policy
Review, -,.
 Darrat, A. F. (1988). On Fiscal Policy and
the Stock Market. Journal of Money Credit
and Banking, 20(3), 353–363.
 Darrat, A. F. (1990), Stock Returns, Money
and Fiscal Deficits. Journal of Financial
and Quantitative Analysis, 25(3),387–398.
 Darrat, A. F. (1990), The Impact of
Federal Debt Upon Stock Prices in the
United States. Journal of Post Keynesian
Economics, Vol. 12, No. 3, pp. 375-389.
 Davidson, L awrence S ., and Richard T .
Froyen (1982)." Monetary P olicy and
Stock Returns: Are Stock Markets
Efficient?"Federal Reserve Bank of St.
Louis, Review6 4, 3-12.
سیاست های پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره بیستم 77
 Ehrmann, M., & Fratzscher, M. (2004).
Taking stock: Monetary policy
transmission to equity markets. European
Central Bank Working Paper No. 354.
 Ewing, B. T. (1998). The Impact of Federal
Budget Deficits on Movements in the Stock Market: Evidence from Australia and
France. Applied Economics Letters, 5, 649–651.
 Fama, Eugene. (1981). Stock returns, real
activity, inflation and money. American
Economic Review 71:545-65.
 Guo Y. (2008). The Efficiency of the
Chinese Stock Market with Respect to
Monetary Policy . Thesis for Master
programme in Finance School of
Economics and Management, Lund
University.
 Hancock D.G. (2002). Fiscal Policy,
Monetary Policy and the Efficiency of the
Stock Market. University of Missouri, St.
Louis, MT 63121-4499.
 Laopodis, Nikiforos T. (2006). Fiscal
Policy, Monetary Policy, and the Stock
Market. Thesis for Professor of Finance, Department of Finance School of Business,
Fairfield University.
 Laopodis Nikiforos T. (2009). Fiscal Policy
and Stock Market Efficiency: Evidence for
theUnited States. Quarterly Review of
Economics and Finance ,49,633–650.
 Lee, U. (1997b). Stock market efficiency
and money supply: New international
evidence. International Journal of Finance,
9, 635–649.
 Mishkin, F.S. (2001). The transmission
mechanism and the role of asset prices in
monetary policy. NBER Working Paper
8617.
 Pesaran, M.H. and Shin, Y and Smith, R.J.
(1996), Cointegration and speed of
convergence to equilibrium" . Journal of
Econometrics 71: 117 – 143.
 Pesaran, M.H. and Shin, Y (2001), Bounds
Testing Approaches to the Analysis of
Level Relationships. Journal of Applied
Econometrics 16: 289 – 326.
 Rezessy, A. (2005). Estimating the
immediate impact of monetary policy
shocks on the exchange rate and other asset
prices in Hungary, Magyar Nemzeti Bank
(Economics department). Occasional paper
no. 38.
 Tobin, J. (1969). A General Equilibrium
Approach to Monetary Theory. Journal of
Money, Credit and Banking, Vol. 1, No. 1,
pp. 15-29