ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در این مقاله هدف بررسی و مقایسه سیاست های تقسیم سود در ساختار مالکیت های مختلف از نظر ترکیب
سهامداری و تمرکز مالکیت بطور مجزا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق
حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از داده های مقطعی اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته
1383 مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آزمون - شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره زمانی 1389
و آزمون معناداری مقایسه میانگین ها از طریق (ANOVA) فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل واریانس
آزمون دانکن انجام شد.با توجه به فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود
در ساختار مالکیت های مختلف هم از لحاظ ترکیب سهامداری و هم از لحاظ تمرکز مالکیت؛ (DPR) هر سهم
در ترکیب (DPR) یافته های تحقیق نشان دهنده ی اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم
سهامداری مختلف از جمله مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی و مالکیت سهامداران حقیقی و عدم اختلاف معنادار
از لحاظ متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت ها بطور کلی در سیاست
تقسیم سود از روند خاص و مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر بر اساس الگوی گام تصادفی عمل می نمایند.با
این وجود، شواهد بدست آمده دال بر این است که شرکت هایی که دارای مالکیت نهادی هستند در مقایسه با
مالکیت های شرکتی، مدیریتی و سهامداران حقیقی سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم می کنند. همچنین
متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت نیز تفاوتی در نسبت سود تقسیمی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
استا، سهراب، ( 1390 )، بررسی رابطه بین ساختار 
مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های
- حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، ص 93
.106
حسینی، احد، ( 1389 )، بررسی اثر ساختار 
مالکیتی بر ارزش شرکت ها، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران.
ستایش، محمد حسین و کاظم نژاد، مصطفی، 
1389 )، بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب )
هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله
.51- دانش حسابداری، سال اول ص 29
صادقی شریف، سید جلال و بهادری، حجت، 
1388 )، بررسی تاثیر ساختار مالکیتی بر نسبت )
پرداخت سود شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات
.80- مالی، دوره 11 ، ص 61
قالیباف، حسن، ( 1386 )، مدیریت مالی مفاهیم و 
کاربردها، انتشارات پوران پژوهش.
محمدی، شاپور، قالیباف اصل، حسن و مشکی، 
مهدی، ( 1388 )، بررسی اثر ساختار مالکیت
(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت
های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، مجله
.88- تحقیقات مالی، شماره 28 ، ص 69
،( مشایخ، شهناز و عبداللهی، مهین، ( 1390 
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد
شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله
شاعر بیابانی و ستاره (صغری) رضی کاظمی
28 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره بیستم
پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره
چهارم.
مشکی میاوقی، مهدی، ( 1389 )، اثرات الگوی 
ساختار مالکیت با رویکرد تمرکز مالکیت و
ترکیب بر عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران، رساله ی
دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مهرانی، کاوه، ( 1383 ) رابطه سود هر سهم،سود 
تقسیمی و سرمایه گذاری، پایان نامه دکتری،
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 Demsetz, H. and Lehn, K.(1985). The
structure of corporate ownership: cause and
consequences. Journal of political
Economy 93, 1155-1177.
 Fama, E.(1980). Agencey problems and the
theory of the firm. Journal of political
Economy, 228-307.
 Gonzalez, M. , Molina.C.A and Pablo, E.
(2010), “Dividend Policy and Ownership
Structure in Latin America” , Universidad
de los Andes (UNIANDES), vol. 21, pp. 1-
20.
 Godfred A. Bokpin, (2011). " Ownership
structure, corporate governance and
dividend performance on the Ghana Stock
Exchange" , journal of Applied Accounting
Research, Vol. 12 No.1,pp.61-73.
 Jensen, M and W. Mackling (1976),
“Theory of the firm: Managerial behavior,
Agency costs and ownership structure”,
Journal of financial economics, vol. 3, pp.
305-360.
 Mondher Kouki and Moncef Guizani,
(2009). "Ownership Structure and Dividend
Policy Evidence from the Tunisian Stock
Maket" , European journal of scientific
research, Vol.25 No.1 , pp.42-53.
 Omneya Abdelsalam, Ahmad El-Masry,
sabri Elsegini (2008). “Board
Composition,Ownership Structure and
Dividend Policise in an Emerging Market,
Futher Evidence From CASE 50,
Managiaral Finance, Vol. 34 No. 12, pp.
953-964