تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازهگیری ریسک و پیادهسازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایهگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

ارزش در معرض خطر، یک معیار مهم اندازهگیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یک
عدد بیان میکند. روشهایی برای محاسبهی این معیار ریسک، نظیر روش پارامتریک، شبیهسازی تاریخی و شبیه-
سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی، بیان شدهاند. اما همهی
این روشها از یک روش محاسبهی چهارگامی پیروی میکنند، که به ندرت در این دسته از متون دیده میشود.
این در حالیست که در صورت بروز پیچیدگیهایی در مدلسازیهای مالی، استفاده از این روشهای محاسبه، به
اندازهی کافی کارا نیست، چرا که استفاده از این روشها، مستلزم در نظر گرفتن یک سری از فرضیات نظیر در
نظر گرفتن توزیعی خاص در مورد توزیع احتمال بازده داراییها و یا در نظر گرفتن رابطهای خطی بین عوامل
ریسک بازار و ارزش دارایی و یا مفروضاتی دیگر است. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تشریح فرایند محاسبه
ارزش در معرض خطر، نحوهی پیادهسازی آن بر روی یک مدل بهینهسازی سرمایهگذاری، با در نظر گرفتن قیدی
بر روی ارزش در معرض خطر، بدون در نظر گرفتن فرضی خاص، بیان میشود.

کلیدواژه‌ها


مراجع
1)    پژوهشکده ی آمار، (1384)، برآورد چگالی داده ها و پارامترها، چاپ اول، نشر پژوهشکده آمار.
2)    راعی، ر.، سعیدی، ع.، (1388)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
3)    شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده، (1388)، ریسک بازار بارویکرد ارزش در معرض خطر، چاپ اول، نشر آتی نگر.
4)    Dowd, k., (2005), Measuring MarkrtRisk, second edition, John Willey and Sons Ltd.Gaivoronski, A., Pflug, G., (2001), Valueat Risk in Portfolio Optimization: Properties of Computational Approach, NTNU, Department Industrial Economics and Technology Management, Trondheim, Norway, Working Paper.
5)    Markowitz, H., (1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance 7(1), 77-91.         
6)     Pholipper, J., (1996), Risk2: Measuring the Riak in Value at Risk,Financial Analysts Journal, 47-56