تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

گزارشات مالی مبنای تصمیمات اقتصادی است که منافع سازمان و در نهایت مالکان را متاثر میکند؛ با این
وجود در خصوص عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی خلاء تحقیقاتی شدیدی وجود دارد. از این رو با توجه به
اهمیت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی
پرداخته شده است. چرا که در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد
ارزش و کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. داده های مربوط به متغیرهای سرمایه فکری و کیفیت اطلاعات
1380 ) جمع آوری و با استفاده از روش معادلات - مالی مربوط به 94 شرکت بورسی طی سال های ( 1389
ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که در میان اجزای سرمایه فکری، سرمایه
ساختاری بیشترین همبستگی و سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در مراتب بعدی قرار دارد. اجزای سرمایه فکری
در مجموع حدود 50 % تغییرات در کیفیت اطلاعات را تبیین می نماید بر این اساس برای ارائه اطلاعات با
کیفیت تر ،که منجر به تصمیم گیری مناسب و در نتیجه رونق بازار سرمایه می شود ، سازمان ها باید توجه زیادی به
سرمایه فکری به عنوان منبعی نیرومند برای بهبود عملکرد کسب و کار خود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


) اعتمادی، حسین ، جعفر باباجانی، عادل آذر و
زهرا دیانتی دیلمی( 1388 ). "تاثیر فرهنگ
سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر
کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علوم
مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15 ، صص
.59-85
.( 2) اعتمادی، حسین و زهرا دیانتی دیلمی( 1388
" تاثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت
اطلاعات گزارشگری مالی"، فصلنامه اخلاق در
. امور مدیریت و فناوری، شماره 1و 2
3) انواری رستمی، علی اصغر و حسن سراجی
1384 )."سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه )
میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت های
بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های
- حسابداری و حسابرسی، شماره 39 . صص 49
.62
.( 4) اعتمادی، حسین و رستگار مقدم، هیوا( 1389
"پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی و درخت تصمیم". پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی.
زهرا دیانتی دیلمی و مریم رمضانی
46 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هجدهم
5) ریاحی بلکویی، احمد( 1381 )؛تئوری های
حسابداری،(ترجمه علی پارسائیان)، انتشارات
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.
6) مهرابی، امین، حسن همتی و نظام الدین
رحیمیان( 1389 ). بررسی ارتباط بین سرمایه
فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش
عالی رجاء قزوین.
7) مهدی زاده، مهرناز و ویدا
مجتهدزاده( 1388 ).بررسی رابطه سرمایه فکری
و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران. پایان
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء.
.( 8) مصطفایی پرستو و سیدمهدی طباطبایی( 1389
بررسی تجربی ارتباط سرمایه فکری با ابعاد
مختلف عملکرد شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
9) نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی( 1388 )."بررسی
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و
آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز.
10 ) نمازی، محمد و رامین زراعت
گری( 1388 )."بررسی کاربرد کیوتوبین و مقایسه
آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در
شرکت های پذیرفته شده در بورس". مجله
پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز.
11 ) هیات تدوین استانداردهای حسابداری، مبانی
نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران،
مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی.
12) Alcaniz, L; Gomez-Berares, F; Roslender,
R. (2011). "Theorical perspectives on
intellectual capital: A backward look a
proposal for going forward", Journal of
accounting forum, vol.35, pp 104-117.
13) Beatty,A. Liao,S & W
eber,J(2010)."Financial Reporting
Quality, Private information, Monitoring,
and the lease-versus-buy decision",Vol.85,
No.4, pp.1215-1238.
14) Bontis, N. (1998), "Intellectual capital: an
exploratory study that develop measure
and models", Managemen decision,
Vol.36, No.2, pp. 63-76.
15) Bontis, N. Serenko, A (2009), "A causal
model of human capital antecadants and
consequents in financial services
industry", Journal of intellectual capital,
Vol.10, No.1, pp. 53-69.
16) Brooking. N.(1997),"The Management of
Intellectual capital", long range
planning,Vol.30, No.3, pp.364-365.
17) Campel, D and mara Ridhun Adual
Rahman. (2010), "A longitudinal
examination of intellectual capital
reporting in market & spencer annual
reports,1978-2008", Vol.42, pp 56-70.
18) Chang, S.L. (2007)."Valuating intellectual
capital and firms performance: modifying
value added intellectual coefficient
(VAIC) in Taiwan IT industry",
unpublished doctoral dissertation, gate
university, Augest, 2007.
19) Chen, M.C., Cheng, S.J. and Hwang, Y.
(2005), “An empirical investigation of the
relationship between intellectual capital
and firms’ market value and financial
performance”, Journal of Intellectual
Capital, Vol. 6 No. 2, pp. 159-76.
20) Cheng, M.Y, Lin, J.Y, Hasiao, T.Y, Lin.T.
(2010)," Invested resource, competitive
intellectual capital, and corporate
performance", Journal of Intellectual
Capital, Vol. 11 No. 4, pp. 433-450.
21) Choudhury, J. (2010)," Performance
Impact of Intellectual Capital: A Study of
Indian it Sector ", International, Journal of
Business and Management Vol. 5, No. 9.
Pp. 72-80.
22) D. Ittner, C. (2008), "Does measuring
intangibles for management purposes
improve performance? A review of the
evidence" Accounting and Business
Research, Vol. 38. No. pp. 261-272.
تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره هجدهم 47
23) Edvinson, L and Malone,
M.S.(1997),Intellectual capital: Realizing
Your Company's True Value by Finding
Its Hidden Brainpower, Harper Business,
New York.
24) Edvinson, L. (2000), "Some perspective
on intangibles and intellectual capital",
Journal of intellectual capital, Vol.1,
pp.12-16.
25) Erikson G. Scott and Rotenberg, Helen. N.
(2009),"Intellectual capital in business-tobusiness
markets", Journal of marketing
management No.38, pp: 159-165.
26) Firer, S. and Williams, M. (2003)"
Intellectual capital and traditional measure
corporate performance", Journal of
intellectual capital, Vol. 4 No.3, pp: 348-
360.
27) Imhoff,E.A.(2003). Accounting Quality,
Auditing and corporate governance.
Accounting Horizon. Vol.17.pp.117-128.
28) Longo, M and Mura, M.(2011). The effect
of intellectual caoital on employees'
satisfication and retention", Journal of
informqtion and management, Vol.48,
pp.278-287.
29) Oliveras. E(2008) "Reporting intellectual
capital in Spain",Corporate
communication: An intellectual journal,
Vol.13,No.2,pp.168-181.
30) Petty, R. and Guthrie, J. (1999),
"Managing intellectual capital from theory
to practice", Australian CPA, August, pp.
225-235.
31) Pew Tan, H. Hankok, P(2007),
"Intellectual capital and financial returns
of companies" Journal of intellectual
capital, Vol.8, No.1, pp. 76-95.
32) Polo, F, C and Vazquez, D, G. (2008)."
Social information within the intellectual
capital", Journal of international
management, Vol.14, pp.353-363.
33) Pincus,M.(1983). "Information
characteristics of earnings announcements
and stock market behavior". The
accounting review,No.21,155-183.
34) Maditinos. D; Chatzoudes, D; Tsairidis, C
and Theriou, G. (2011)." The impact of
intellectual capital on firms’ market value
and financial performance", Journal of
intellectual capital, Vol. 12 no.1, pp: 132-
151.
35) Nevitt, J., & Hancock, G.R. (2001).
Performance of bootstrapping approaches
to model test statistics and parameter
standard error estimation in structural
equation modeling. Structural Equation
Modeling, 8(3), 353-377.
36) Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994).
Psychometric theory. New York, NY:
McGraw-Hill.
37) Rencher, A.C. (1998). Multivariate
statistical inference and applications. New
York, NY: John Wiley & Sons.
38) Riahi-Belkaoui, A. (2003), “Intellectual
capital and firm performance of US
multinational firms: a study of the
resource-based and stakeholder views”,
Journal of Intellectual Capital, Vol. 4 No.
2, pp. 215-26.
39) Zhou, A.Z (2003), "The intellectual capital
web A systematic linking of intellectual
capital and knowledge management",
Journal of intellectual col.4,
pp.34-48