بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

چکیده
همزمان با افزایش تجارت بین کشور ها، نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل ریسک شرکت
محسوب می شود. با افزایش نرخ ارز، شرکت های صادراتی سود و در نتیجه بازده بیشتری کسب می کنند. این
مطالعه بر اساس یک الگوی تجربی رابطهی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام را مورد بررسی قرار داده
است.نمونه تحقیق شامل 75 شرکت صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 36 دورهی
1388 می باشد، در این پژوهش پس از بررسی مانایی داد ها، با استفاده از دادههای /12/ 1386 تا 29 /1/ ماهانه از 1
و مدل پانل دیتا، فرضیات تحقیق در مورد اثر همزمان و E-Views تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرمافزار
وقفه دار این رابطه، بررسی شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت نوسانات نرخ ارز همزمان بر بازده سهام این
شرکت ها بوده است و رابطه ای بین نوسانات نرخ ارز با بازده سهام یک وقفه زمانی مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
1)      اله بخش، محمد؛ (1375). بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
2)      بیدرام رسول، (1381).  همگام با اقتصاد سنجی. چاپ اول، انتشارات منشور بهره وری، تهران.
3)      جلالی نائینی، سید احمد­رضا و قالیباف اصل، حسن؛ (1382). بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران، تحقیقات مالی، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 15، بهار وتابستان 1382،ص22-3.
4)      عباسی­نژاد، حسین، (1380). اقتصادسنجی (مبانی و روش­ها)، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
5)      کریم زاده، مصطفی. (1385). بررسی رابطه­ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26.
6)      مشایخی و همکاران (1389)، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج ازصورتهای مالی و بازده سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 12،ص 127-109.
7)      نامداری، هوشنگ (1383)، رابطه علیتی بین شاخص قیمت سهام در بورس تهران و نرخ ارز در بازا ر آزاد ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
8)      Adler, M., Dumas, B. (1984). Exposure to Currency Risk: Definition and Measurement. Financial Management, 41-50.
9)      Allayannis, G. & Ofek, E. (1997). Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives. Working Paper Series 1998. Department of Finance, New York University. 1-29
10)   Amihud, Yakov. (1994). Exchange rates and the valuation of equity shares. In Exchange Rates and Corporate Performance, eds. Y. Amihud and R. Levich. Illinois: Business One Irwin, 49-59.
11)   Baltagi, B., (2005). "Econometric Analysis of Panel Data", John Wiley & Sons Ltd, Third Edition.
12)   Bartov, E., & Bodnar, G. M. (1994). Firm Valuation, Earnings Expectations, and The Exchange-Rate Exposure Effect. Journal of Finance, 49, 1755-1785.
13)   Bartram, S. M., & Bodnar, G. M. (2009). Crossing the Lines: The Relation between Exchange Rate Exposure and Stock Returns in Emerging and Developed Markets. Working paper, 1-44
14)   Bodnar, G. M., Gentry, W. (1993). Exchange-rate exposure and industry characteristics: Evidence from Canada, Japan and the US. Journal of International Money and Finance, 12, 29-45.
15)   Chang, Y. (2001). The Pricing of Foreign Exchange Risk around The Asian Financial Crisis: Evidence from Taiwan’s Stock Market. Journal of Multinational Financial Management, 12, 223-238.
16)   Chen, J., Naylor, M., & Lu, X. (2004). Some insights into the foreign exchange pricing puzzle: Evidence from a small open economy. Pacific-Basin Finance Journal, 12, 41-64.
17)   Chortareas, Georgios and et al (2012). Switching to floating exchange rates, devaluations, and stock returns in MENA countries, International Review of Financial Analysis 21, 119–127.
18)   Donnelly, R., & Sheehy, E. (1996). The share price reaction of U.K. exporters to exchange rate movements: An empirical study. Journal of International Business Studies, 27,157-165.
19)   Doukas, J. A., Hall, P. H., & Lang, L. H. P. (2003). Exchange Rate Exposure at the Firm and Industry Level. Working Paper.1-33
20)   EI-Masry, A. A. (2003). The Exchange Rate Exposure of UK Nonfinancial Companies: Industry-Level Analysis. Working Paper. 1-41
21)   Frankel, J.A., Romer, D., & Cyrus, R. (1996). Trade and growth in East Asian countries: Cause and effect? National Bureau of Economic research Working Paper no.5732. 1-41.on Test in 1.
22)   Hausman, J., (1978). "Specification Test in Econometrics", Econometrica 46(6), 1251-1271.
23)   He, J., & Ng, L. K. (1998). Foreign exchange exposure of Japanese multinational Corporations. Journal of Finance, 53, 733-753.
24)   Jong, Ligterink, & Macrae. (2002). A Firm-Specific Analysis of The Exchange-Rate Exposure of Dutch Firms. Working paper. 1-28
25)   Jorion, P. (1990). The Exchange-Rate Exposure of U.S. Multinationals. The Journal of Business, 63 (3), 331-345.
26)   Jorion, P. (1991). The pricing of exchange rate risk in the stock market. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26, 363-376.
27)   Mahmood, W. M. & Mohd Dinniah, Nazihah. (2007). Stock Returns and Macroeconomic Influences: Evidence from the Six Asian-Pacific Countries. Financial Economics and Futures Market Research Paper, 1-21.
28)   Makar, Stephen D., & Huffman, Stephen P. (2000). Foreign exchange derivatives, exchange rate changes, and the value of the firm: U.S. multinationals’ use of short-term financial instruments to manage currency risk. Journal of Economics and Business, 53, 421-437.
29)   Muller, A., & Verschoor, Willem F. C. (2007). Asian Foreign Exchange Risk Exposure. Journal of the Japanese and International Economies, 21 (1), 16-37.
30)   Nydahl, S. (1999). Exchange rate exposure, foreign involvement, and currency hedging of firms: some Swedish evidence. European Financial Management, 5, 241-257.
31)   Pan, M. S., Fok, R. C. W., & Liu, Y. A. (2007). Dynamic linkages between exchange rates and stock prices: Evidence from East Asian markets. International Review of Economics and Finance, 16, 503-520.
32)   Ross, Stephen A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic Theory, 13, 341-360.
33)   Solnik, B. (1983) International arbitrage pricing theory. Journal of Finance, 38, 449– 457.
34)   Yau, H.Y., Nieh, C.C.) 2009(. Testing for cointegration with threshold effect between stock prices and exchange rates in Japan and Taiwan. Jpn. World Econ. 21, 292–300.
Zhao, hua (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China, Research in International Business and Finance 24, 103–112