تاثیر ثبات مالی و نوسانات ارزش پول ملی بر بازده بانکداری اسلامی، تحت مدل تغییر رژیم سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه بدنبال بررسی اثر ثبات مالی و نوسانات ارزش پول ملی بر بازده بانکداری اسلامی در رژیم‏های رکود و رونق می‌باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1400 مورد بررسی واقع می‌گردد. نتایج تخمین مدل گویای مثبت بودن ضریب توسعه مالی در رژیم رونق می‌باشد. ضرایب متغیرهای تضعیف ارزش پول ملی در هر دو رژیم رکود و رونق، نقدینگی و بحران‌های مالی و نفتی جهانی نیز در رژیم رکود تاثیر منفی بر بازدهی عقود بانکی داشته است. قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزش پول ملی اخیر می‌باشد. بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست‌گذاران تلاش نموده‌اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. این در حالی است که واکنش به انحرافات نرخ ارز، منجر به تضعیف بیشتر ارزش پول ملی شده است. بطوریکه هرچه نوسانات ارزش پول ملی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و بازدهی عقود نیز وخیم‌تر شده است.

کلیدواژه‌ها


 • اسماعیلی رزی، حسین و ابراهیمی، بهنام (1392) تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی: فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی ، 3(2), 81-108

  سیدنورانی، سیدمحمدرضا و وفایی یگانه، رضا و شاکری، عباس و خادم علیزاده، امیر و امامی میبدی، علی (1397)، ارزیابی بهره وری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (۱۳۹۴-۱۳۹۳)

  محبوبی، هادی، مومنی وصالیان، هوشنگ، دامن کشیده، مرجان، نصابیان، شهریار. (1401). تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر. اقتصاد مالی، 16(58)، 233-256. doi: 10.30495/fed.2022.691509

  رجائی باغسیائی، محمد، محرم اوغلی، اویس، و علیرضایی، مجید. (1397). تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی (مشارکتی و مبادله ای) بر سودآوری بانک های خصوصی ایران. معرفت اقتصاد اسلامی، 9(2 (پیاپی 18) )، 105-120.

  • هاشمی، فواد، حسینی، سید شمس الدین، هژبر کیانی، کامبیز، فرزین، محمد رضا. (1399). بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 7(2)، 239-266. doi: 10.22096/esp.2021.128880.1353
  • نظرپور محمد نقی، فرشید سلیمی، (1395) " تبییـن اثر استفاده از عقـود مشارکت محـور در بانکـداری بدون ربا در ایـران در دو رژیم رکود و رونق " مطالعات و سیاست های اقتصادی، 104، ج 11، ش 2، 84-57

  Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. Economic Systems, 42(2), 346-360.‏ DOI: 10.1016/j.ecosys.2017.09.001

  Ali, Qaisar, et al. (2018) "Impact of macroeconomic variables on Islamic banks profitability." Journal of Accounting and Applied Business Research (ISSN: 2616-7751) 1.2: 1-16.‏ https://jaaabr.com/index.php/jaaabr/issue/view/2

  Boubaker, S., Nguyen, D. K., Piljak, V., & Savvides, A. (2019). Financial development, government bond returns, and stability: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 61, 81-96. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2019.02.006

  Chen, X., & Lu, C. C. (2021). The impact of the macroeconomic factors in the bank efficiency: Evidence from the Chinese city banks. The North American Journal of Economics and Finance, 55, 101294. DOI: 10.1016/j.najef.2020.101294

  Gupta, R., Sheng, X., & Ji, Q. (2021). Movements in real estate uncertainty in the United States: the role of oil shocks. Applied Economics Letters, 28(13), 1059-1065.

  • Hunjra, A. I., Tayachi, T., Chani, M. I., Verhoeven, P., & Mehmood, A. (2020). The moderating effect of institutional quality on the financial development and environmental quality nexus. Sustainability, 12(9), 3805.
  • Hassan, M. Kabir & Khan, Ashraf & Paltrinieri, Andrea, (2019). "Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks," Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 48(C), pages 17-31. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006.
  • Khan, A. M., Amin, S. B., & Ahmed, A. (2021). Nexus among foreign exchange reserve, remittance and trade openness: An empirical investigation in the case of Bangladeshi economy. Journal of Empirical Studies, 8(1), 1-12.

  Khan, M. T. I., & Anwar, S. (2022). Natural disasters and foreign exchange reserves: The role of renewable energy and human capital. Renewable Energy, 192, 838-848.

  Lutf, L., & Omarkhil, H. (2018). Impact of Macroeconomic Factors on Banking Profitabilty. International Finance and Banking, 5(1), 44-69

  Morvillier, F. (2020). Do currency undervaluations affect the impact of inflation on growth?. Economic Modelling, 84, 275-292.‏

  Van’t Klooster, J. (2020). The ethics of delegating monetary policy. The journal of politics, 82(2), 587-599.

  Zahid, S., & Basit, A. B. (2017). Impact of Selected Macroeconomic Variables on the Growth of Islamic Finance. Available at SSRN 3146727.‏ http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3146727