تاثیر نوسانات روزانه قیمت ها، نقد شوندگی و اثرآهنربایی بر توقف موقت معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

اهمیت مساله نوسان در بازار های مالی از این جهت می باشد که نوسانات شدید قیمتی در بازار ها منجر به کاهش اطمینان و اعتماد عمومی و درنتیجه باعث کاهش تقاضای سرمایه گذاران در بازار می گردد و این امر، کاهش رشد اقتصادی در آینده را به دنبال خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوسانات روزانه قیمت ها، نقد شوندگی و اثرآهنربایی بر توقف موقت معاملات در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش بر مبنای هدف کاربردی، بر مبنای روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی، و بر مبنای نوع داده تلفیقی است. در این پژوهش برای آزمون اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت، به بررسی تغییرات در میانگین از دوره پیش از رویداد به دوره پس از رویداد پرداخته شده است. 600 وقفه معاملاتی و 1149حد نوسان قیمت مربوط به 120 شرکت منتخب به روش نمونه گیری حذفی طی دوره زمانی 1399-1389 بررسی شده اند. آزمون آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار E-views  صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل نوسات روزانه قیمت، نقد شوندگی و اثر آهنربایی بر توقف معاملات تأثیرگذار است و بسط مدل‌های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل‌های تعدیل‌شده متناظر، باعث بهبود عملکرد آن مدل‌ها در توضیح توقف سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اصغری، ا.، عباسیان ف.، و محمدمهدی ح. (1399)  تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام، مجله پیشرفت های حسابداری، (12) -1 28، شماره 1، صص 1 الی 29.
بهاروند ا.، دستگیر م.، و سروش یار ا.  (1400) تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام.، فصلنامه علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 28، شماره 1، صص 31 الی 53.
دموری د، خوشنود ه، (1398). بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‌پذیری در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. 21(2), 213-236
رضا نژاد ا، بیگی م، (1396)، بررسی تأثیر توقف نماد معاملاتی بر نوسان قیمت، ارزش و تعداد سهام معامله شده مورد مطالعه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، همدان ،https://civilica.com/doc/678574
جلال دوست آستا، حمید..، (1384). بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهـادار ایـران«،
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
فلاح پور م.، و محمدیان ز.، 1395. اثر آهنربایی ناشی از دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران.، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، دوره 5، شماره 17، صص 21 الی 36.
قالیباف اصل ح.، و عسکری فیروزجایی ا.، (1390)، بررسی آثار مثبت و منفی توقف موقت معاملات بر بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار، دوره 4، شماره 14، صص 99 الی 114.
عباسی ا.، و معلمی ف.، 1392. بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، دوره 1، شماره 3، صص 45 الی 63.
عسکری فیروزجایی ا.، 1388. بررسی آثار توقف معاملات بر گردش سهام، نوسان پذیری و کشف قیمت در بورس اوراق بهادار نهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران. دوره4، شماره 14، صص 99 الی 114.
Bidik. R, Guay. G, 2006, “Are price limits effective? Evidence from the Istanbul stock exchange". The journal of financial research Vol.XXIX, No.3.383-403.
Corwin, A. S & Lipson, L.M. (2000). "Order flow and liquidity around
NYSE trading halts". The Journal of Finance, 55, 1771- 1801.
Danışoğlu, S., & Güner, Z. N. (2018). Do price limits help control stock price volatility? Annals
of Operations Research
, 260(1-2), 129-157
Fama, E. F., & French, K. R. (1970). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, 427-465.
Frino, A., Lecce, S., & Segara, R. (2011). The impact of trading halts on liquidity and price
volatility: Evidence from the Australian Stock Exchange. Pacific-Basin Finance Journal,
19(3), 298-307.
Hu, Y., Li, Y., & Zeng, J. (2019). Stock liquidity and corporate cash holdings. Finance Research Letters. doi:10.1016/j.frl.2018.06.018
Kim Y.H, J Yagüe and J.J Yang (2007).“Relative performance of trading
halts and price limits: Evidence from the Spanish Stock Exchange International Review of Economic and Finance.
kim, Y.H., Yagu, J. & Yang, J.J. (2008). "Relative performance of trading
halts and price limits: Evidence from the Spanish Stock Exchange".
International Review of Economics and Finance, 17, 197-215
Lecce, S. (2007). "The Impact of Trading Halts on the Australian Equities
Market". Finance Honors Dissertation the University of Sydney, 12-14.
Lee C.M, Ready, M. J & Seguin, P. (2009). "Volume, volatility, and New
York Stock Exchange trading halts". The Journal of Finance, 49, 183-
215.
Liu, W. (2006). "A Liquidity-augmented Capital asset pricing Model".
Journal of Financial Economics, 82, 631-671.
Rashid M.S.E.A, R Ramlee , O.I Bacha (2008).“The Efficiency of Trading
Halts; Evidence from Bursa Malaysia” International Islamic University
Malaysia.
Veld-Merkoulova, Y. V. (2003). Price limits in futures markets: effects on the price discovery
process and volatility. International Review of Financial Analysis, 12(3), 311-328
Wong. W, Chang. M, Tu.A, (2009), "Are magnet effects caused by uninformed traders? Evidence
from Taiwan stock exchange". Pacific-Basin Finance Journal 17, 28-40.