انصاف به مثابه حمایت از سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران.(نویسنده مسئول)

چکیده

انصاف یکی از مهمترین اهداف بازارهای تحت نظارت است. به طوری که در قوانین ناظر بر بازارهای مالی بسیاری از کشورها نیز به آن اشاره شده است. به منظور دست یابی به این هدف رویه عمومی  قانونگذاران  در کشورهای مختلف اتخاذ یکی یا ترکیبی از رویکرد های رویه ای،‌ محتوایی یا ترکیبی از این دو رویکرد می باشد. به نظر برخی از مولفان انصاف در رویه  انصاف ناتمامی است و می تواند منجر به نتیجه غیر منصفانه گردد.  بدین لحاظ اکثر کشورها رویکرد مختلط را در پیش گرفته اند اما در عمل تقاوت های مختصری مشاهده می شود. برای درک بهتر مفهوم انصاف در بازارهای مالی،‌ ابتدا مراد خود از انصاف را بیان نموده و و انواع آن را بر شمرده و سپس محمل حقوقی دستیابی به انصاف را در مقررات  معمول در بازارهای مالی برخی از کشورها از جمله ایران، ایالات متحده،‌اتحادیه اورپایی، آلمان و نهاد بین المللی یوسکو می پردازیم و در نهایت نمودار اجرایی آن دربازارهای مالی را تشریح می شود. عباراتی نظیر انصاف،‌بازار منصفانه در اسناد یوسکو  ( IOSCO)به عنوان نهاد بین المللی در تنظیم و ارائه معیارهای حاکم بر اوراق بهادار،‌ به کار گرفته شده است. قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار ایران از عبارتی مشابه عبارت مورد نظر یوسکو استفاده کرده است. در واقع در این مقاله به بررسی برخی از مقررات بازارهای مالی مهم در پرتو انصاف و یکپارچگی بازارهای مالی می پردازیم. 

کلیدواژه‌ها