ارزیابی بازده سهام با بهره گیری از تلفیق الگوی چندعاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تابع جریمه(پنالتی) در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ان با الگوی ینج عاملی فاما و فرنچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد کاشان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

یکی از دغدغه­های اصلی سرمایه­گذاران، ارزیابی بازده سرمایه­گذاری است که با استفاده از الگوهای مختلف مانند الگوی تک عاملی CAPM، سه و پنج عاملی فاما و فرنچ، و شش عاملی روی و شیجین و غیره که به الگوهای چندعاملی معروفند انجام می­شود. به رغم استفاده گسترده از الگوهای مزبور، اشکالات اساسی آن­ها شامل حساسیت به تغییرات غیرمترقبه، شوک­های ناگهانی، تلاطم­های شدید حباب قیمتی و غیره است. برای رفع آن­ها، الگوی چندعاملی بر پایه استفاده از روش تابع پنالتی (جریمه) برآورد گردیده که به جای استفاده از شیوه میانگین­گیری، بر اساس بهینه­سازی و اجتناب از تاثیر تغییرات غیرمتعارف و سایر عوامل موثر در بازار سرمایه، عمل می­کند. برای ارزیابی بازده سهام می­توان از گزینش عوامل موثر و مدل­سازی و ارائه الگوی متناسب با شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران استفاده نمود. در این مقاله، با تشکیل سبد (پرتفوی) های سرمایه­گذاری و شناسایی عوامل موثر و پالایش آن، دسته­بندی و برآورد الگوی تلفیقی تابع جریمه و چندعاملی (P & PCA) بر پایه داده­های عملکردی در بازه زمانی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از الگوریتم شبیه­سازی گسترده تابع جریمه به شیوه تخمین(P & PCA)   کارایی روش­های چندعاملی را در ارزیابی بازده سهام بهبود می­بخشد و  استفاده از الگوریتم تلفیق تابع جریمه و چند عاملی نسبت به الگوی 5عاملی فاما وفرنچ در دوره زمانی موردبررسی از  دقت وقدرت توضیح دهندگی  بالاتری در برآورد بازده سهام برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 • آلاله نرگس، تمیمی محمد، نعمت­پور دزفولی علی محمد، (1392). "تبیین تغییرات بازده در سه مدل FFPM, TFPM, CAPM در بورس اوراق بهادار تهران." 115-128.‎
 • ابراهیمی، محمد و سعیدی، علی (1389) تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی­های شرکت بر قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 62، صص 1تا 16
 • اعلمی فر و همکاران (1399) توسعه مدل های قیمت گذاری فاما و فرنچ با استفاده از عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی های حسابداری
 • عیوض لو و همکاران (1399) مدل قیمت گذاری چند عاملی در بازار سرمایه ایران
 • کاشانی­پور، محمد، صالح نژاد، حسن، رضایی، اصعد و یوسفی منش، داود (1392) بررسی تاثیر تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام بر بازده سهام و حجم معاملات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، ش 12، ص 155 تا 174.
 • مروتی شریف­آبادی، علی و گلشن مریم، ۱۳۹۲، پیش­بینی بازده سهام با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)،دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه­گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان.
 • مشایخی، ب و پناهی داوود، 1386، "بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت­های مالی به تفکیک شرکت­های هموار ساز و غیر هموار ساز سود"، تحقیقات مالی، دوره 9، شماره 24.
 • مکیان، نظام الدین، موسوی، فاطمه­السادات، (1391) پیش­بینی قیمت سهام شرکت فرآورده­های نفتی پارس با استفاده از شبکه­های عصبی و روش رگرسیونی، مدلسازی اقتصادی، دوره 6، شماره 18، صص 105-121.
 • منجمی، امیرحسین، ابزری، مهدی و رعیتی علیرضا (1393)، پیش­بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم­های ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 6،شماره 3، پاییز 1388،صفحات 26 -1.
 • مهرآرا، اسداله؛ زهرا عطف و زهرا عسگری، ۱۳۹۱، تکنیک­های داده­کاوی در پیش­بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار،کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان.
 • Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005), Asset Pricing with Liquidity Risk. Journal of Financial Economics, 77 (2), 375–410.
 • Adler, M., Dumas, B. (1983), International Portfolio Choices and Corporation Finance: A Synthesis. The Journal of Finance, 38(3), 925-984.
 • Ando, T., & Bai, J. (2014). Asset pricing with a general multifactor structure. Journal of Financial Econometrics, 13(3), 556-604.
 • Bai, J., Ng, S., 2002. Determining the number of factors in approximate factor models. Econometrica 70, 191–221.
 • Bai, J., 2009. Panel data models with interactive fixed effects. Econometrica 77, 1229–1279.
 • Barberies, N. C. Thaler R.H. (2003). A Survey OF Behavioral Finance, In G.M.
 • Bawa, V., Lindenberg, E. (1977), Capital Market Equilibrium in a mean, Lower Partial Moment Framework. Journal of Financial Economics, 5(2), 189-200.
 • Benartzi, S., Thaler, R.H. (2001), Naive Diversification Strategies in Defined Contribution Savings Plan. American Economic Review, 91(1), 79-98.
 • Black, F. (1972), Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. Journal of Business, 45(3), 444-54.
 • Black, F., Scholes M. (1973), the Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81 (May–June), 637–654.
 • Breeden, D. T. (1979), An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities. Journal of Financial Economics, 7 (3), 265-96.
 • Brock, W. A. (1979), Asset Prices in a Production Economy. Social Science Working Paper 275, California Institute of Technology.
 • Campbell, J. Y. (1996). Understanding risk and return. Journal of Political Economy, 104(2), 298e345. https://doi.org/10.1086/262026.
 • Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance, 52(1), 57e82.
 • Cheng, X., Liao, Z., Schorfheide, F., 2016. Shrinkage estimation of high-dimensional factor models with structural instabilities. The Review of Economic Studies, forthcoming
 • Chiah, M., Chai, D., Zhong, A., & Li, S. (2016). A better model? An empirical investigation of the Fama-French five-factor model in Australia. International Review of Finance, 16(4), 595e638. https://doi.org/10.1111/ 12099.
 • Chou, R. Y., Yen, T. J., & Yen, Y. M. (2017). Risk evaluations with robust approximate factor models. Journal of Banking & Finance, 82, 244-264.
 • Cochrane, J. H. (1991), Production-Based Asset Pricing and the Link between Stock Returns and Economic Fluctuations. The Journal of Finance, 46(1), 209-37.
 • Daniel, K. D., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A. (1998), Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions. Journal of Finance, 53(6), 1839-1885.
 • De Bondt, W. F. M., Thaler, R. (1985), Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
 • R. R. (1999), Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the CrossSection of Equity Returns. Working Paper, University of North Carolina at Chapel Hill.
 • Fama, F., French, K.R. (1988), Permanent and Temporary Components of Stock Prices. The Journal of Political Economy, 96(2), 246-273.
 • Fama, E.F., French, K.R. (1992), The Cross-Section of Expected Returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
 • Fama, E. F., French, K. R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
 • Fama, E. F., K. R. French, (2013). A. Five-Factor Asset Pricing Model. "Fama‐Miller Working Paper." Available at SSRN 2287202 (2013).
 • Fama, E. F., & French, K. R. (2015a). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1e22. https://doi.org/10.1016/j. 2014.10.010.
 • Fama, E. F., & French, K. R. (2015b). Incremental variables and the investment opportunity set. Journal of Financial Economics, 117(3), 470e488. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.05.001.
 • Fang, H., Lai, T. (1997), Co-Kurtosis and Capital Asset Pricing. The Financial Review, 32(2), 293307.
 • Francis, B. (2009). Low-Dimensional Geometry: From Euclidean Surfaces to Hyperbolic Knots. AMS Bookstore.
 • Harlow, W.V., Rao, R. K. S. (1989), Asset Pricing in a Generalized Mean-Lower Partial Moment Framework: Theory and Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(3), 285311.
 • Hogan, W., Warren, J. (1974), Toward the Development of an Equilibrium Capital Market Model Based on Semivariance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9(1), 1-11.
 • Jagannathan, R., Wang, Z. (1996), The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns. Journal of Finance, 51(1), 3-53.
 • Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). ‘‘Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency’’, Journal of Finance, Vol. 48, pp. 65-91.
 • Keller, C., Kunzel, P., Souto, M. (2007), Measuring Sovereign Risk in Turkey: An Application of the Contingent Claims Approach. IMF Working Paper, WP/07/233, International Monetary Fund.
 • Kim, D., Kim, T. S., & Min, B. K. (2011). Future labor income growth and the cross-section of equity returns. Journal of Banking & Finance, 35(1), 67e81. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.014.
 • Kraus, A., Litzenberger, R.H. (1976), Skewness preference and the valuation of risk assets. Journal of Finance, 31(4), 1085-1100.
 • Kubota, K., & Takehara, H. (2018). Does the Fama and French five-factor model work well in Japan? International Review of Finance, 18(1), 137e146. https://doi.org/10.1111/irfi.12126.
 • Kuehn, L.-A., Simutin, M., & Wang, J. J. (2017). A labor capital asset pricing model. The Journal of Finance, 72(5), 2131e2178. https://doi.org/10. 1111/jofi.12504.
 • Khoo, H. (2011). Dynamic Penalty Function Approach for Ramp Metering With Equity Constraints. Journal of King Saud University - Science, 273–279.
 • Lin, C. (2013). A Rough Penalty Genetic Algorithm for Constrained Optimization. Information Sciences, 119–137.
 • Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, Review of Economics and Statistics, Vol.47, PP 13-37.
 • Lucas, R. (1978), Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46(6), 1429-1445.
 • Markowitz, H. M. (1952), Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 • Markowitz, Harry. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Cowles Foundation Monograph No. 16. New York: John Wiley & Sons, Inc
 • Mayers, D. (1972), Nonmarketable Assets and Capital Market Equilibrium under Uncertainty. Studies in the Theory of Capital Markets (edited by Michael C. Jensen), 223-48. Praeger Publishers, N.Y. (Cited in Jagannathan, R. and Z. Wang. (1996))
 • Mehra, R., Prescott, E.C. (1985), the Equity Premium: A Puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161.
 • Merton, R. C. (1973), An Intertemporal Capital Assets Pricing Model. Econometrica, 41(5), 867-87.
 • Mossin, J. (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34(4), 768-83.
 • Ng, L. (2009), Tests of the CAPM with Time-Varying Covariances: A Multivariate GARCH Approach. The Journal of Finance, 46(4), 1507-1521.
 • Racicot, F.-E., & Rentz, W. F. (2017). Testing FamaeFrench’s new five-factor asset pricing model: Evidence from robust instruments. Applied Economics Letters, 23(6), 1e5. https://doi.org/10.1080/13504851.2015.1080798.
 • Ross, S.A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, Vol. 13, PP 341-360.
 • Roy, R., & Shijin, S. (2018). Dissecting anomalies and dynamic human capital: The global evidence. Borsa Istanbul Review, 18(1), 1e32. https://doi. org/10.1016/j.bir.2017.08.005.
 • Rubinstein, M. E. (1973), the Fundamental Theorem of Parameter-Preference Security Valuation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 8(1), 61-69.
 • Saunders, E. M. (1993), Stock Prices and Wall Street Weather. American Economic Review, 83(5), 1337-1345.
 • Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, Vol. 19:3, PP 425-442.
 • Shiller, R. J. (1998), Human Behavior and the Efficiency of the Financial System. John B. Taylor and Michael Woodford, Editors, Handbook ofMacroeconomics. www.nber.org, no: 6375.
 • Shiller, R. J. (2003), From Efficient Market Theory to Behavioral Finance. The Journal of Economic Perspectives, 17(1), 83-104.
 • Solnik, B. H. (1974), an Equilibrium Model of the International Capital Market. Journal of Economic Theory, 8(4), 500-24.
 • Stock, J.H., Watson, M.W., 2002. Forecasting using principal components from a large number of predictors. Journal of the American Statistical Association 97, 1167–1179.
 • Statman, M. (2002), Lottery Players/Stock Traders. Financial Analysts Journal, 58(1), 14-21.
 • Tversky, A., Kahneman, D. (1974), Judgement under Uncertainity: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124-1131.