مدلسازی مفهومی تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

چکیده

در سال­های اخیر، تاب­آوری مالی به­دلیل افزایش بحران­های موجود به ویژه پاندمی کووید-19 اهمیت زیادی یافته است. هدف از مقاله حاضر مدلسازی مفهومی تاب­آوری مالی صنعت هتلداری در استان گیلان است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی نظریه داده بنیاد، از طریق تکنیک مصاحبه نیمه­ساختاریافته با 25 نفر از خبرگان صنعت هتلداری و به­روش نمونه­گیری نظری، مدل مفهومی تاب­آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران را طراحی نمود. در این پژوهش، 2027 کد اولیه مستخرج و در نهایت در قالب 111 مفهوم و 43 مقوله فرعی و 18 مقوله اصلی دسته­بندی گردید. این مدل در ابعاد شش­گانه پدیده محوری (مدیریت درآمد، مدیریت هزینه، سازماندهی مخاطرات)، شرایط علّی (ساختار سیاسی کشور، زیرساخت‌های صنعت توریسم، اقتصاد کلان کشور)، راهبردها (تقویت نیروی انسانی، تقویت همکاری‌های بین نهادی، بازاریابی صنعت توریسم، تأمین مالی بهینه، فناوری نوین)، شرایط زمینه­ای (بسترهای قانونی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی کشور)، شرایط مداخله­گر (حفظ محیط زیست) و پیامدها (توسعه پایدار کشور، تقویت ظرفیت صنعت توریسم در مواجهه با بحران‌ها، توسعه صنعت توریسم در کشور) ارائه گردید. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را در اختیار فعالان صنعت هتلداری به­منظور بقاء در شرایط بحران و نیز سیاست­گذاران و نظارت­کنندگان دولتی برای تدوین مقررات مربوط ارائه می­نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، مهدی. ضرغام بروجنی، حمید و سخندان، الناز. (1395). «ارزیابی عملکرد فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری». فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 7(28)، 103-123.

  بازرگان هرندی، عباس. (1387). «روش تحقیق آمیخته؛ رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت». دانش مدیریت، 21(4)، 19-36.

  بازرگان هرندی، عباس. (1396). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، انتشارات دیدار.

  چاوشی، سیدکاظم و کبیریان، محمدحسین. (2020). «ارایه الگوی تاب‌آوری بازار سرمایه ایران با مدلسازی معادلات ساختاری». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(43)،   130-106.

  حسنوند، افسانه. یاسوری، مجید و حاجی­نژاد، علی. (1398). «بررسی عوامل مؤثر بر تاب­آوری اقتصادی سکونتگاه­های روستایی بعد از رخداد زلزله (مورد مطالعه: دهستان سیلاخور شهرستان دورود)». جغرافیا و مخاطرات محیطی، 8(4)، 51-66.  

  خلیلی­فرد، رامین. احمدی، فائز و حسینی، سیده فاطمه. (1399). «مدیریت پایدار مالی، کنترل هزینه­ها و رشد درآمد­های داخلی». چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری.

  دانایی­فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل، ساخت نظریه بی­تفاوتی سازمانی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

  دانایی­فرد، حسن و امامی، سید مجتبی. (1386). «استراتژی­های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده بنیاد».  اندیشه مدیریت راهبردی، 2(1)، 69-98.

  سالم قهفرخی، امین. رضایی، سید رضا. رستمی، محسن و علیخواه، ساهره (1399). «جایگاه تاب­آوری سازمانی در مدیریت بحران­ها و فجایع گردشگری». پژوهش­های گردشگری و توسعه پایدار، 1(3)، 25-40.

  سبحانی، جاوید و شادی، محمدعلی. (1395). «مطالعه نقش بازاریابی هتل­ها در توسعه گردشگری ایران». دومین کنفرانس بین­المللی ایده­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. سنگاپور.

  صفی، سمیه و مقدم، مریم. (1393). «نقش صنعت هتلداری در توسعه گردشگری با بررسی آمار گردشگران و میزان اقامت در هتل­های همدان». اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران.

  غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه. (1394). «شاخص­های تاب­آوری اقتصادی». روند (روند پژوهش­های اقتصادی)، 22(71)، 79-106.

  غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه. (1394). «مفهوم و ارزیابی تاب­آوری اقتصادی ایران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 15(59)، 161-187.

  محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس؛ تقوی، مهدی و احمدی، مهدی. (2018). «تبیین مفهوم، ابعاد و مؤلفه­های تاب­آوری اقتصادی». مطالعات راهبردی بسیج، 20(75)، 89-120.

  نظری مقدم، اسرین. سیاحیان دهکردی، مژده و فراهانی، بنفشه. (1393). «نگاهی به سبک­های بازاریابی در هتل­های ایران». همایش ملی گردشگری، سرمایه­های ملی و چشم­انداز آینده، اصفهان.

  یاراحمدی، محمدهادی و صالحی، عصمت. (1398). «بررسی تأثیر مدیریت بحران بر صنعت گردشگری». سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری.

   

  Berry, C., Ryan-Collins, J., and Greenham, T. (2015). »Financial System Resilience Index: Building a Strong Financial System«. New Economics Foundation. ‏

  Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D., and Kohli, H. A. (2013). »The Centennial resilience index: Measuring countries’ resilience to shock«. Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2), 57-98.‏

  Briguglio L, Cordina G, Farrugia N, Vella S. (2008). »Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements«. Oxf Dev Stud, 37(3), 1810–2611.

  Briguglio, L. (2014). »A vulnerability and resilience framework for small states«.‏

  Buheji M. (2018). »Understanding the Power of Resilience Economy: An Inter-Disciplinary Perspective to Change the World Attitude to Socio-Economic Crisis«. AuthorHouse.

  Cabezon E, Hunter L, Tumbarello P, Washimi K, Wu Y. (2019). »Enhancing macroeconomic resilience to natural disasters and climate change in the small states of the Pacific«. Asian Pac Econ Lit, 33(1), 113–30.

  Cartier, E.A. and Taylor, L. L. (2020). »Living in a wildfire: The relationship between crisis management and community resilience in a tourism-based destination.« Tourism Management Perspectives, 34, 100635, 1-12.

  Coles, T. (2021). »Tourism, Brexit and the climate crisis: on intersecting crises and their effects«. Journal of Sustainable Tourism, 29(9), 1529-1546. ‏

  E rtaş, M., Sel, Z. G., Kırlar-Can, B., and Tütüncü, Ö. (2021). »Effects of crisis on crisis management practices: a case from Turkish tourism enterprises«. Journal of Sustainable Tourism, 29(9), 1490-1507.

  Fountain, J. and Cradock-Henry, N. A. (2020). »Recovery, risk and resilience: Post-disaster tourism experiences in Kaikōura, New Zealand«. Tourism Management Perspectives, 35, 100695, 1-11.

  Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory, Aldine Publishing Company. Chicago.

  1. Glaser, B. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions, Sociology Press. Mill Valley, CA.

  Glaser, B. (2013). What is grounded theory? It is online at http: //www.groundedtheory.com /what-is-gt.aspx.

  Hallegatte, S. (2014). »Economic resilience: definition and measurement«. World Bank Policy Research Working Paper, (6852). ‏ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs tract_id=2432352.

  Jethwaney, J. (2020). »Covid-19 Disaster: Interdependence of Crisis Communication and Socio-Economic Resilience. In Disaster Management for 2030 Agenda of the SDG«. Palgrave Macmillan, Singapore, 333-358. ‏

  Kash, T.J. and Darling, J.R.)1998(. »Crisis management: prevention, diagnosis and intervention«. Leadership & Organization Development Journal.

  Konstantakis, K. N., Soklis, G., and Michaelides, P. G. (2017). »Tourism expenditures and crisis transmission: A general equilibrium GVAR analysis with network theory«. Annals of Tourism Research, 66, 74-94.

  Pennington-Gray, L. (2018). »Reflections to move forward: Where destination crisis management research needs to go«. Tourism Management Perspectives, 25, 136–139.

  Prayag, G. (2018). »Symbiotic relationship or not? Understanding resilience and crisis management in tourism«. Tourism Management Perspectives, 25, 133-135.

  Rahman Barbhuiya, M. and Chatterjee, D. (2020). »Vulnerability and resilience of the tourism sector in India: Effects of natural disasters and internal conflict.« Tourism Management Perspectives, 33, 100616, 1-13.

  Rose, A., and Krausmann, E. (2013). »An economic framework for the development of a resilience index for business recovery«. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73-83. ‏

  Schoon, I., & Bynner, J. (2003). »Risk and Resilience in the life course: implications for interventions and social policies«. Journal of Youth Studies, 6(1), 21–31

  Sheppard, V. A., and Williams, P. W. (2016). »Factors that strengthen tourism resort resilience«. Journal of Hospitality and Tourism Management, 28, 20-30. ‏

  Soufi, H. R., Esfahanipour, A., and Shirazi, M. A. (2022). »A quantitative approach for analysis of macroeconomic resilience due to socio-economic shocks«. Socio-Economic Planning Sciences, 79, 101101. ‏

  Strauss, A.L. and Corbin, J.M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 2nd edition, Thousand Oaks, California.

  Strauss, A.L. and Corbin, J.M. (2008). Pesquisa qualitativa: Técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoriafundamentada. (2 ed.). Porto Alegre: Artmed.

  www.ehyacenter.com

  Zaman, G., and Vasile, V. (2014). »Conceptual framework of economic resilience and vulnerability at national and regional levels«. Romanian Journal of Economics, 2(48), 5-18.