ارزیابی نقش تعدیل گر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران، (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر ، نقش تعدیل گر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، متغیر مستقل، احساسات سرمایه‌گذاران می‌باشد ومتغیر وابسته، نوسانات بازده سهام است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش برآورد مدل تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل براساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار Eviews بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه شامل ۱3۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹4-۱۳۹9 می باشند که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب ‌شده‌اند. یافته ها نشان داد که بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و نوسانات بازده سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد. هم چنین متغیر سهامداران نهادی می تواند رابطه ی بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و نوسانات بازده را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


 • باحقیقت، الهام؛اسماعیل زاده مقری، علی. (1400). تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی بر قیمت سهام. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(51), 21-40.
 • توحیدی، محمد. (1399). استخراج شاخص ترکیبی گرایش احساسی در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی, 8(2), 49-68.
 • حسینی، سید علی؛ مرشدی، فاطمه. (1398). تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, 11(44), 1-22.
 • حیدرپور، ف.، و تاری وردی، ی.، و محرابی، م. (1392). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), 6(17), 1-13.
 • حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله و مریم محرابی.(1392). تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 6 ،شماره 1 ،صص 13-1
 • زارعی، ع.، و دارابی، ر. (1397). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی), 10(37 ), 131-157.
 • شکرخواه، جواد؛ بولو، قاسم و حضرتی، عاصم. (1396). اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی. پژوهش های تجربی حسابداری, 7(4), 1-31.
 • موسوی، سید مرتضی؛ فریدون آقا بابائی و محمدابراهیم، (1396)، "تأثیر اطمینان بیش‌ازحد بر رفتار سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصـلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 34، صص 81-61.
 • نیکو, هانیه, ابراهیمی, سید کاظم, جلالی, فاطمه. (1399). مقاله پژوهشی: گرایش احساسی سرمایه‌گذار، نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.راهبرد مدیریت مالی, 8(1), 65-85. 
 • Frazzini, O.A. Lamont Dumb money (2008): Mutual fund flows and the cross-section of stock returns Journal of Financial Economics, 88 (2), 299-322, 10.1016/j.jfineco.2007.07.001
 • Al-Nasseri,A., Menla Ali,F., Tucker,A.(2021). Investor sentiment and the dispersion of stock returns: Evidence based on the social network of investors, International Review of Financial Analysis,Vol. 78, November 2021, 101910
 • Aziz Khan, M., & Ahmad, E. (2019). Measurement of investor sentiment and its bi-directional contemporaneous and lead–lag relationship with returns: Evidence from Sustainability, MDPI, Open Access. Journal, 11 (1), 1-20
 • Aabo, .T & Eriksen, N. B. (2018). "Corporate risk and the humpback of CEO narcissism," Review of Behavioral Finance, Emerald Group Publishing, 10(3). 252-273
 • Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross section of stock returns. Journal of Finance, 61 (4), 1645–1680. Doi: 10.3386/w10449.
 • Ben Aissia, Dorsaf, (2018), "Home and Foreign Investor Sentiment and The Stock Returns", The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 59, Issue C, PP. 71-77.
 • Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the near term stock market. Journal of Empirical Finance, 11 (1), 1-27. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2002.12.001.
 • M. Kuhnen, B. Knutson The influence of effect on beliefs, preferences, and financial decisions Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46 (3) (2011), pp. 605-626,
 • Huang, F. Jiang, J. Tu, G. Zhou Investor sentiment aligned: A powerful predictor of stock returns Review of Financial Studies, 28 (3) (2015), pp. 791-837
 • C. Cagli, Z. Can Ergün, M.B. Durukan the causal linkages between investor sentiment and excess returns on Borsa Istanbul Borsa Istanbul Review (2020), 10.1016/j.bir.2020.02.001
 • Park, W. Sohn.Behavioral finance: A survey of the literature and recent development Seoul Journal of Business, 19 (1) (2013), pp. 3-42, 10.35152/snusjb.2013.19.1.001
 • Heejin, Y., Doojin, R., & Doowon, R. (2017). Investor sentiment, asset returns and firm characteristics: Evidence from the Korean Stock Market. Investment Analysts Journal, 46 (2), 132-147.
 • Hengelbrock, Jordis, Theissen, Erik & Westheide,Christian, (2009), "Market Response to Investor Sentiment", Available at ssrn.com
 • Huang, D, Jiang, F, Tu, J, & Zhou, G, (2015). Investor sentiment and the near-term stock market, Review of Financial Sudy, 28(3), 791-837
 • J.G. Petit, V.E. Lafuente, R.A. Vieites How information technologies shape investor sentiment: A web-based investor sentiment index Borsa Istanbul Review, 19 (2) (2019), pp. 95-105,
 • Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya, Arindam, (2005)" Measuring Investor Sentiment in Equity Markets"Financial Services Forum Publications, Working Paper 1007, paper 6.
 • L. Fisher, M. Statman Returns, 56 (2) (2013), pp. 16-23.
 • Ling, D. C., Naranjo, A., & Scheick, B. (2010). Investor sentiment and asset pricing in public and Pprivate markets, 46th annual Areuea Conference paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1717110.
 • Ling, D. Naranjo, A. Scheik B, (2010), “Investor Sentiment and Asset Pricing in Public and Private Markets”, Available atwww.ssrn.com.
 • Lu,S., Liu,C., Chen.(2021). Predicting stock market crisis via market indicators and mixed frequency investor sentiments, Expert Systems with Applications, Vol.186, 30 December 2021, 115844.
 • Baker, J. Wurgler Investor sentiment and the cross-section of stock returns The Journal of Finance, LXI (4) (2006), pp. 1645-1680,
 • Qadan, D. Kliger, N. Chen. Idiosyncratic volatility, the VIX and stock returns The North American Journal of Economics and Finance, 47 (June) (2019), pp. 431-441, 10.1016/j.najef.2018.06.003
 • Qadan, D.Y. Aharon. Can investor sentiment predict the size premium? International Review of Financial Analysis, 63 (2019), 10.1016/j.irfa.2019.02.005
 • Schmeling Investor sentiment and stock returns: Some international evidence Journal of Empirical Finance, 16 (3) (2009), pp. 394-408,
 • Muhammad,A.(2021). The impact of investor sentiment on returns, cash flows, discount rates, and performance, Borsa Istanbul Review, Available online 17 June 2021.
 • Çepni, I.E. Guney, R. Gupta, M.E. Wohar The role of an aligned investor sentiment index in predicting bond risk premia of the U.S Journal of Financial Markets (2020).
 • A. Mickelson, D.P. Liston Capitalist schools: Explanation and ethics in radical studies of schooling Contemporary Sociology, 19 (3) (1990), p. 465,
 • Rupande, et al. (2019). Investor sentiment and stock return volatility: Evidence from the Johannesburg stock exchange. Financial Economics, 7(1), 1-16.doi.org/10.1080/23322039.2019.1600233
 • Parveen, Z.W. Satti, Q.A. Subhan, S. Jamil Exploring market overreaction, investors' sentiments and investment decisions in emerging stock market Borsa Istanbul Review, 20 (3) (2020), pp. 224-235, 10.1016/j.bir.2020.02.002
 • E. Sibley, Y. Wang, Y. Xing, X. Zhang The information content of the sentiment index Journal of Banking & Finance, 62 (October) (2016), pp. 164-179,
 • Zhu, B. Niu. F. (2019), “Investor Sentiment, Accounting Information and Stock Price: Evidence from China”.