ارائه الگوی ارزیابی مهارت زمان سنجی متخصصان بازار سرمایه به روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و طراحی سناریو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مالی ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد تمام ، گروه حسابداری ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار ، گروه مدیریت مالی ، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

4 دانشیار ، گروه مدیریت مالی ، واحد اسلام شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

 در این پژوهش ما به ارائه الگو برای مسأله ارزیابی عملکرد متخصصان بازار سرمایه (مطالعه موردی مدیران صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری) مبنی بر چگونگی کاربرد استراتژی زمان سنجی بازار در پیش­بینی حرکات آتی بازار، با استفاده از پیاده‌سازی روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و تحلیل سناریو "سیستم خبره پیشنهاد شده توسط حسینی نسب" به روش فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) پرداخته­ایم[3]. در روش مذکور برای مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ماتریس وابستگی‌های درونی و بیرونی راهبردها و معیارها محاسبه شد و با استفاده از مدل شبکه طراحی شده، راهبردها تعیین وزن و مهم‌ترین راهبردها ارزیابی شدند. در این روش به منظور پیاده‌سازی مدل تخصیص سرمایه به سهام شرکت‌ها ، با اهداف سه گانة بازده، ریسک و نقدشوندگی، استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، ا.، شیرازی، م. ا.، امیری، ز. ر.، ”استفاده از مدل های چندشاخصه در انتخاب سهام (شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بازار بورس تهران)« “، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 5 ، صص 38-32، 1388.
بدری، ا.، عبدالباقی، ع.، ”سودمندی استراتژی تجزیه و تحلیل بنیادی در کسب بازده غیرعادی “، مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 9، ص ص 38-19، 1390.
حسینی نسب, م.، ”طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسأله تصمیم گیری،“ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1389.  
حنفی زاده، پ.، صلاحی، ا.، امیری، م.، ”انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیرقطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی)“، مدرس علوم انسانی- پژوهش های مدیریت در ایران، شماره 14، 1389.
دانش شکیب، م.، فضلی، ص.، ”رتبه بندی شرکت‌های سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS“، چشم انداز مدیریت، شماره 32، ص ص129-109، 1383.
نوری، ه. ا.، نیلی پور، ش.، ”اولویت بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با استفاده از روش دلفی“، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 61، 1386.  
Amiri, M. , Zandieh, M. , Vahdani ,B. , Soltani, R. , and Roshanaei, v. , “An integrated Eigenvector–DEA–TOPSIS methodology for portfolio risk evaluation in the FOREX spot market”, Expert Systems with Applications, Vol. 37, pp. 509–516, 2010.
Brans، J. P. , A method ANP, Laval University Press, 1982.
Mareschal, B. , and Brans, j. p. , “Geometrical representations for MCDA”, European Journal of Operational Research, Vol. 34. , pp. 69-77, 1988.
Noguchi, H. , Ogawa, M. , and Ishii, H. , “The appropriate total ranking method using DEA for multiple categorized purposes”, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 146, pp. 155–166, 2002.
Xidonas, P. , Askounis, D. , and Psarras, J. , “Common stock portfolio selection: a multiple criteria decision making methodology and an application to the Athens Stock Exchange”, Journal of Operational Research, pp. 55–79, 2009.