پرتفوی بهینه وام‏های سندیکایی با رویکرد ریسک نامطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در ساختار بانک محور اقتصاد کشور بیشترین مسئولیت تامین مالی به خصوص در سطح پروژه‏های کلان برعهده بانک‏ها می‏باشد. هدف از پرداخت وام با سازوکار سندیکایی، کاهش ریسک نامطلوب و افزایش نرخ موثر وام است. جامعه آماری این پژوهش اطلاعات ترازنامه‏ای پنج سال اخیر (1400-1396) بانک‏‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. در این تحقیق از تئوری فرامدرن پرتفوی مبتنی بر واریانس داده‏های نامطلوب یا نیم واریانس - نیم کوواریانس استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‏ تحقیق به کمک نرم افزار متلب، محل تماس مرز کارای مدل و خط بازار سرمایه در نرخ‏های مختلف سود محاسبه شده و پرتفوی بهینه وام‏های سندیکایی تعیین گردیده است. نتایج نشان می‏دهد؛ پرداخت وام‏های سندیکایی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه بیشترین سود و کمترین ریسک را داشته و در مقابل، قراردادهای وام جعاله و فروش اقساطی کمترین سود و بیشترین ریسک را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


 • افضل‏نیا، سیدحسن؛ (1398) بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‏های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم‏انداز حسابداری و مدیریت، 8(2)، 11-1.
 • اکبری، فضل اله؛ (1397) تجزیه و تحلیل صورت‏های مالی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی کل کشور.
 • امام‏وردی، قدرت‏اله؛ کریمی، مجتبی؛ صادقی، هلن؛ (1396) بررسی اثر آستانه‏ای و نامتقارن نسبت اهرمی بر سودآوری شرکت‏های فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی، 39(2)، 81-57.
 • بازمحمدی، محسن؛ (1392) تأمین اعتبارات بزرگ به صورت مشترک توسط بانک‏ها در چارچوب بانکداری بدون ربا. فصلنامه روند، 20 (61) ،صفحات 144-121
 • باقری، محمود؛ فرخانی، هدایت؛ طباطبایی نژاد، سیدمحمد؛ (1395) مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 18 (52) ،صفحات 105-87
 • صفری، سعیده؛ رافتی، مریم (1398) بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‏های بانک‏های خصوصی منتخب در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 47(2)، 216-199.

*   علی اکبری، داوود؛ احمدوند، محمدرحیم (1396) تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژه‏های نظامی . فصلنامه اقتصاد دفاع، 3(2)، 96-79.

 • مسعودیان، علیرضا؛ جعفری صمیمی، احمد؛ عرفانی، علیرضا؛ ابونوری، اسمعیل (1398) تحلیلی بر محاسبه بهای تمام شده پول در بانکهای ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 47(2)، 17-1.
 • نظریان، رافیک؛ عزیزیان فرد، رقیه (1395) بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود نرخ سود بانک‏ها در ایران. فصلنامه سیاست‏های مالی و اقتصادی، 14(4)، 106-73.
 • محفوظی، غلامرضا؛ اکبری، محسن؛ قاسمی شمس، معصومه؛ (1396) بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر حساسیت سرمایه‏گذاری به جریان نقدی. فصلنامه دانش سرمایه‏گذاری، 21(1)، 81-57.
 • منصوریان نظام آباد، رضا؛ شیخی، خالد؛ محجوب، محمدرضا؛ (1398) بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک‏های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44 . فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(3)، 66-47.
 • نجفی مقدم، علی؛ (1396) تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کالرک و فولک اندرووانگ. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 33(4)، 182-153.
 • Caplin, D. & J. Kornbluth. (2016), "Multi Objective Investments Planning Under Uncertainty", Omega, Vol. 3, No. 4, PP. 423- 441.
 • Champagne, Claudia (2014). The international syndicated loan market ELSEVIER, Journal of Global Finance 25 (3) 148–168.
 • Choudhry, M., (2019), “The Principles of Banking”, Business & Economics.
 • Cross, K., Lynch, R.(2018), Measure up Yardsticks for Continuous Improvement.
 • Dalborgo, Meyra (2020). Internal models for deposits: Effects on capital and asset interest rate risk. ELSEVIER, Journal of Banking & Finance, 7(4), 292–315.
 • Ding, Dennis & Pennacci George (2021). Syndicated Loan Risk: The Effects of Covenants and Collateral. ELSEVIER, Journal of Banking & Finance, 12(2), 37–51.
 • De Brower, J.(2015), Enterprise Miner Reveals Hidden Patterns. Journal of Diabetes Research, 15(1). 124-135.
 • Georgiev, Boris (2014). Optimizing the bank deposit portfolio. Atlantic Economic Journal. Volume 42.Issue1: pp 91-107.
 • Gong, Di & Schelling, Tan (2020). Negative interest rates,deposit funding and bank lending, Recent SNB Banks’ reaction to unconventional monetary policy in the euro area.’Working Paper Series 2283, European Central Bank, 9(3), 1–37.
 • Markowitz H.M. (2017), Portfolio selection, Journal of Finance, 77–91.
 • Towbin, Pascal & Schelling, Tan (2020). Negative interest rates, deposit funding and bank lending, Recent SNB Banks’ reaction to unconventional monetary policy in the euro area.’ Working Paper Series 2283, European Central Bank, 9(3), 1–37.
 • Yo, Hsin Chou, Se, Yu Kuo & Ye. Tzu Lo (2019). Portfolio Optimization Based on Funds Standardization and Genetic Algorithm. National Chi Nan University, 12(2), 545-561.