طراحی و تبیین مدل بومی تصمیم‏ گیری جهت انتخاب سرمایه‏ گذاری مخاطره ‏پذیر در شرکت‏های نوپا: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل بومی تصمیم‏گیری جهت انتخاب سرمایه‏گذاری مخاطره پذیر در شرکت‏های نوپا می‏پردازد. در این راستا و برای نیل به این هدف، با اتکا بر رویکرد کیفی تحلیل مضمون (تحلیل تم)، به جمع‏آوری داده‏های کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و شرکت‏های سرمایه‏گذاری مخاطره پذیر پرداخته شد و سپس مدل بومی تصمیم‏گیری جهت انتخاب سرمایه‏گذاری مخاطره پذیر در شرکت‏های نوپا ارائه گردید. در ادامه در بخش کمّی، پرسش نامه ای طراحی و توسط مدیران شرکت‏های سرمایه‏گذاری مخاطره پذیر تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‏های پرسش‏نامه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تمامی مضامین معرفی شده در این پژوهش شامل ویژگی‏های مالی، محصول یا خدمت، ویژگی بازار و صنعت، انواع ریسک، تجربة کار آفرین، حقوق مالکیت معنوی، شایستگی‏های فردی کار آفرین، قابلیت بازاریابی، استراتژی خروج، مسئولیت اجتماعی، قوانین و مقررات، نوآوری، ویژگی‏های شخصیتی کار آفرین، افق سرمایه‏گذاری، منش کار آفرین و عدم تقارن اطلاعاتی برای انتخاب سرمایه‏گذاری مخاطره‏پذیر در شرکت‏های نوپا تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی اول، مرتضی و اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‏های کارآفرینانه در شرکت‏های سرمایه‏گذاری خطرپذیر. مجله توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 8، تابستان 1389. صص99-120.
 • آذر، عادل و مومنی، منصور (1387)، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگدلو، مهدی. (1384). بررسی معیارهای مؤثر در ارزیابی کسب و کارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه. مجله دانش مدیریت، شماره 68، بهار 1384. صص 29-3.
 • آگمون، تامیر و شوگرن، استفان. (1396). ترجمه کهن هوش نژاد، روح اله. جهان بین، رضا و محمدیان امیری، رضا. سرمایه‏گذاری جسورانه و فرآیند مبتکرانه. نشر چالش.
 • باقری، سید کامران و محبوبی، جواد (1383). "سرمایه‏گذاری خطرپذیر" موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا.
 • بودلایی، حسن و شهیدی، عالمه (1397). مطالعة کیفی تجارب مشتریان در صنایع خرده فروشی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال هشتم، شماره دوم، شماره پیاپی (29)، تابستان 1397، صص 22-1.
 • بیگدلو، مهدی. (1383).”بررسی منابع گوناگون تامین مالی کارآفرینان “ تهران، مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت سرمایه‏گذاری مخاطره‏پذیر- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مرداد ماه
 • خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1395). "اصول و مبانی روش‏های پژوهش کیفی". انتشارات نگاه دانش.
 • رامین مهر، حمید و چارستاد، پروانه (1394)."روش تحقیق کمّی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری". انتشارات ترمه.
 • رستمی، محمد و صیقلی، محسن (1391). پاداش ریسک؛ مبانی کاربردی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، انتشارات بورس.
 • صالحی، اله‏کرم و ستاره آسمان، هومن. (1389). سرمایه‏گذاری مخاطره پذیر، ابزارتامین مالی نوین برای کارآفرینان، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، سال اول/ شماره اول / بهار 1389.
 • محمدپور، احمد (1389) ،"فراروش، بنیان‏های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری"، انتشارات جامعه شناسان.
 • Bartzokas A & Sunil M. (2004), "Financial Systems Corporate Investment in Innovation and Venture Capital", Edward Elgar Publishing, Inc.
 • Dadzie, E. A & Dadzie, A. A. (2016). "A decision making model for selecting start-up businesses in a government venture capital scheme", Management Decision, Vol. 54 Iss 3.
 • Deakins, D and Freel, M (2003), “Entrepreneurship and small firm” McGraw-Hill Publications.
 • Dhochak, M & Sharma, A. K. (2016). “Identification and prioritization of factors affecting venture capitalists’ investment decision-making process: An analytical hierarchal process (AHP) approach”. Journal of Small Business and Enterprise Development Vol. 23 Iss 4.
 • Ernst & Young (2014) “Adapting and evolving Global venture capital insights and trends”, available at: http://emergingmarkets.ey.com/adapting-evolving-global-venture-capital-insights-trends-2014/.
 • Fabozzi, Frank. J. (2008), "Handbook of Finance , Volume 1 , Financial Markets and Instrument' , Jong Wiley & Sons , Inc. PP. 561-573
 • Radfar, M. R., Zomorodian, Gh., Aligholi, M., Minouei, M., Hanifi, F. (2019). Designing Native Decision-Making Model for Selecting Venture Capital Investment in Emerging Companies. Advances in Mathematical Finance and Applications, 4(2), 75-88. doi: 10.22034/amfa.2019.584735.1178
 • Titvack, K. (2006). "Emerging markets clean up their act", Journal of Euromoney, 37(442), pp.158- 160.