بررسی سرایت ‏پذیری تلاطم و پویایی ریسک ارز واقعی و ارز مجازی با مدل ‏شرطی DCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی،واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

بازار ارز دارای ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بازارها بوده و تغییرات نرخ ارز موجب تحول در دیگر بازارها می‏شود. سرایت‏پذیری، به‏معنی انتقال نوسانات و تلاطم از یک بازار به بازار دیگر بدلیل ارتباط نزدیک آنها، است. در این پژوهش سرایت‏پذیری تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی و پویایی ریسک بررسی شده است. داده‏های این پژوهش شامل نرخ یورو بر مبنای دلار و قیمت بیت‏کوین بر مبنای دلار در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع‏آوری و با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‏یافته چند متغیره نامتقارن (MGARCH) و با مدل‏ شرطی پویا (DCC) مورد بررسی و برازش قرار گرفته‏اند. روش پژوهش حاضر بر اساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی پیمایشی، کاربردی، اثبات‏گرایی و پس رویدادی است. نتایج سرایت‏پذیری نوسانات متغیرها را تایید و فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت‏پذیری تلاطم نرخ ارز مجازی و واقعی به صورت تک سویه و از نرخ ارز مجازی به نرخ ارز واقعی مورد پذیرش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، زانیار؛ فرهانیان، سید محمدجواد (1393). اندازه‏گیری ریسک سیستمی با رویکرد MES و Covar در بو رس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7(26)، 3-22.
 • پور یعقوبی، هادی و اشرفی، یکتا (1399). سرایت‏پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال نهم. شماره 34
 • ایزدخواستی، حجت و دزفولی، قلمبر (1398)، اثرات تلاطم‏های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در شرایط تحریم‏های یک‏جانیه و چندجانبه، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه ‏شهید بهشتی، بهار 1398.
 • حاجی‏غیاثی‏فرد، محمدحسین و نیکومرام، هاشم (1398)، آسیب‏شناسی مکانیزم‏های انجام معاملات در بازار ارز جهانی(فارکس) و ارائه مدل پیشنهادی بازار متشکل ارزی مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 39، تابستان 98.
 • محمدی شاد، حمید، معدنچی‏زاج، مهدی و کیقبادی، امیررضا (1400). سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH . فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره چهل و هفت
 • Calvo, S., and Reinhart, C. M. (1996). Capital flows to Latin America: Is there evidence of contagion effects? (Institute for International Economics, Washington. DC.
 • Dornbusch, R., Park, Y., and Claessens, S. (2000). Contagion: understanding how it

 

spreads. The World Bank Research Observer. 15, 177–197.

 • Forbes, K. J. & R. Rigobon (2002), No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements, The journal of Finance, 57(5): 2223-2261.
 • Ghorbel, Achraf. & Jeribi, Ahmed (2021), investigating the relationship between volatilities of crypto currencies and other financial assets, Decisions in Economics and Finance (2021) 44:817–843
 • Ivanov, I., Kabaivanov, S., & B. Bogdanova (2016), Stock market recovery from the 2008 financial crisis: The differences across Europe, Research in International Business and Finance, 37, 360-374.
 • Kodres, L. E., and Pritsker, M. (2002). A rational expectations model of financial contagion, Journal of Finance 57, 769-799.
 • Özdemir, Onur. (2022), Cue the volatility spillover in the crypto currency markets during the COVID-19 pandemic: evidence from DCC-GARCH and wavelet analysis, Financial Innovation, volume 8, Article number: 12 (2022)
 • Poon, S. H., & Granger, C. W. J. (2003)."Forecasting volatility in financial markets: A Review". Journal of Economic Literature, 41(5): 478-539.
 • Smales, Lee A. (2021), Volatility Spillovers among Crypto currencies, Journal of Journal of Risk and Financial Management 14: 493. https://doi.org/10.3390/jrfm14100493
 • Toan Luu, Duc Huynh., Nasir, Muhammad Ali., Xuan Vo, Vinh., Nguyen ,Thong Trung . (2020), The Spillover effects in the crypto currency market and Gold as a silver bullet, Journal of Economics and Finance 54:101277. DOI:1016/j.najef.2020.101277
 • Yan, Kejia., Yan, Huqin., & Gupta, Rakesh. (2022), Are GARCH and DCC Values of 10 Crypto currencies Affected by COVID-19?, Journal of Risk and Financial Management 15: 113. https://doi.org/10.3390/jrfm15030113
 • Smaga, P. (2014). Concept of Systemic Risk. SRC Special Paper, Published by Systemic Risk Center, 5.