نقش متغیرهای پولی و اصطکاک‏های مالی بر بازار سرمایه در قالب مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی، اصطکاک‏های مالی و نظام‏های ارزی بر بازار سرمایه است. در این مطالعه نقش ناقصی‏های در بازارهای مالی و همچنین سیاست پولی بر عملکرد بازار سرمایه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1399 بر اساس فراوانی داده‏های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. نتایج بدست آمده از تکانه سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی‏ثباتی در بازار سرمایه می‏شود. در واقع تکانه سیاست پولی منجر به تغییر در نرخ بازدهی در بازارها شده و این موضوع بر تقاضا و عرضه سهام اثر گذار بوده است. علاوه بر این تکانه سیاست پولی اثرات حقیقی بر اقتصاد داشته است.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1390)، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تاکید بر نقش سیاست پولی، مدلسازی اقتصادی، شماره 5 (13)، صفحه 23-45.
 • احمدیان، اعظم (1394)، مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. سیاست گذاری اقتصادی، شماره 7(14)، صص 77-103.
 • اسکندری، محبوبه، پدرام، مهدی و بوستانی، رضا (1397)، ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه نظریه‏های کاربردی اقتصاد، شماره 5(1)، صص 25-52.
 • افشاری، زهرا، توکلیان، حسین و بیات، مرضیه (1397)، بررسی تأثیر شوک شاخص کل قیمت سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد DSGE، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 18(2)، صص 103-81.
 • بانک مرکزی ایران (1400)، بانک اطلاعات سری زمانی و گزارش‌های فصلی.
 • تقی پور، انوشیروان و منظور، داود (1395)، تحلیل آثار شوک‏های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تحقیقات اقتصادی، شماره 51(4)، صص 977-1001.
 • توکلیان، حسین و کمیجانی، اکبر (1391). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطۀ مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره ۲ (۸)، صص ۸۷-۱۱۷.
 • جلالی‏نائینی سیداحمدرضا و نادریان، محمدامین (1395)، سیاست‏های پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکننده نفت: مورد ایران، فصلنامه پژوهش‏های پولی-بانکی، شماره 9(29)، صص ۳7۲- ۳۲7.
 • خلیلی عراقی, منصور, رحیم زاده نامور, محسن. (1398). ناسازگاری زمانی سیاست پولی و اثرگذاری آن بر نوسانات نرخ ارز در ایران. سیاست گذاری اقتصادی، شماره 11(21)، صص 217-240.
 • راجی زاده، سپیده، تائبی نقندری، امیرحسین و زینلی، حدیث (1400)، تأثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 12(47)، صص 43-69.
 • رضائی، غلامرضا، شهرستانی، حمید، هژبرکیانی، کامبیز، مهرآرا، محسن (1398)، تاثیر سیاست‌ پولی بر بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام (مقایسه‌ای بین ابزارهای سیاست پولی در ایران)، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره ۱۰ (۳۶)، صص ۱۲۶-۷۵.
 • سلمانی بی شک، محمد رضا، برقی اسگویی، محمد مهدی، لک سودا (1394)، تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره ۶ (۲۲)، صص ۹۳-۱۳۱.
 • شاه‌حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1395). نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE). پژوهشنامه اقتصادی, شماره 16(60)، صص 1-49.
 • شکوه، احمد علی، دامن کشیده، مرجان و هادی نژاد، منیژه (1396)، برآورد شدت تأثیرگذاری سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت سهام در ایران (مطالعه موردی صنایع پتروشیمی فعال در بورس اوراق بهادار تهران)، اقتصاد مالی، شماره 11(40)، صص 139-158.
 • صلاح‏منش، احمد، آرمن، سید عزیز، انواری، ابراهیم و پورجوان، عبدالله (1396)، طراحی و کالیبراسیون یک مدل DSGE کینزین جدید با پویایی بازار سهام در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 38 (11)، صص 23-45.
 • عباسی نژاد، حسین، محمدی، شاپور، ابراهیمی، سجاد (1396). پویایی‌های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام، مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 5(1)، صص 61-82.
 • منتظرحجت, امیر حسین, آرمن, سید عزیز, انواری, ابراهیم, برزگر, سهیلا (1400)، بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, شماره 10(39), صص 73-105.
 • Agénor, P. R., & da Silva, L. A. P. (2014). Macroprudential regulation and the monetary transmission mechanism. Journal of Financial Stability, 13, 44-63.
 • Ajello, A. (2016). Financial intermediation, investment dynamics, and business cycle fluctuations. American Economic Review, 106(8), 2256-2303.
 • Ajello, A., Goldberg, J., & Perez-Orive, A. (2018). Which Financial Shocks Drive the Business Cycle?. Tech. rep., Federal Reserve Board.
 • Aliaga Miranda, Augusto, (2020). Monetary policy rules for an open economy with financial frictions: A Bayesian approach, Dynare Working Papers 62, CEPREMAP.
 • Anguyo, F. L., Gupta, R. & Kotzé, K (2020). Monetary policy and financial frictions in a small open-economy model for Uganda. Empir Econ 59, 1213–1241. https://doi.org/10.1007/s00181-019-01728-y
 • Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of macroeconomics, 1(2), 1341-1393.
 • Ellington, Michael (2018), Financial market illiquidity shocks and macroeconomic dynamics: Evidence from the UK, Journal of Banking & Finance, 89, 225-236.
 • Gali J, Monacelli T (2005) Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. Rev Econ Stud 72(3):707–734.
 • Gupta, Rangan Francis Leni Anguyo, & Kevin Kotzé (2020) Monetary policy, financial frictions and structural changes in Uganda: a Markov-switching DSGE approach, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33:1, 1538-1561.
 • Jermann, U., & Quadrini, V. (2012). Macroeconomic effects of financial shocks. American Economic Review, 102(1), 238-71.
 • Jin, T., Kwok, S., & Zheng, X. (2020). Financial Wealth, Investment and Sentiment in a Bayesian DSGE Model.
 • Kaan, C., & Michaela, H. (2019). The Impact of Macroeconomic Factors on the German Stock Market: Evidence for the Crisis, Pre- and Post-Crisis Periods, International Journal of Financial Studies, MDPI, Open Access Journal, 7(2), 1-13.
 • Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of political economy, 105(2), 211-248.
 • Pal, S., & Garg, A. K. (2019). Macroeconomic surprises and stock market responses—A study on Indian stock market, Cogent Economics & Finance, 7(1), 159-248.
 • Palić, I. (2018). The empirical evaluation of monetary policy shock in dynamic stochastic general equilibrium model with financial frictions: Case of Croatia. International Journal of Engineering Business Management. https://doi.org/10.1177/1847979018758740.
 • Quadrini V (2011) Financial frictions in macroeconomic fluctuations. FRB Richmond Econ Q 97(3):209–254.
 • Zhu, Zh. (1997). Dynamic Inconsistency and Exchange Rate Target Zones: a Welfare Analyses. International Economic Journal 11.