همزمانی قیمت سهام بر پایه عدم قطعیت در سیاست‌های پولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

4 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ‏نقش عدم قطعیت در سیاست‏های پولی بر همزمانی قیمت سهام شرکت‏ها بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1390 تا 1399 تشکیل می‏دهند که تعداد 118 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. داده‏های تحقیق با استفاده از مدل‏های رگرسیونی به روش داده‏های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش عدم اطمینان در سیاست‏های پولی از دو روش مبتنی بر آنتروپی مقادیر نرخ ارز و همچنین برازش مدل واریانس ناهمسان گارچ استفاده شد. یافته‏های مدل‏های رگرسیونی تحقیق نشان داد که افزایش عدم اطمینان در سیاست‏های پولی هر دوره تحت هر دو معیار آنتروپی و مدل گارچ تأثیر معکوس بر همزمانی قیمت سهام شرکت‏ها در دوره آتی دارد. بنابراین میزان همزمانی قیمت سهام در هر دوره با اتکا به عدم اطمینان سیاست‏های پولی دوره گذشته و نسبت‏های مالی شرکت قابل پیش‏بینی است. همچنین نتایج نشان داد که راهبردهای مدیران در راستای کاهش نسبت بدهی، افزایش نگهداشت وجه نقد و سرمایه‏گذاری کمتر از حد برای مقابله با نااطمینانی ناشی از سیاست‏های پولی، اثر تعدیل‏کننده بر رابطه بین این عدم اطمینان و همزمانی قیمت دارد و موجب تقویت اندازه اثر آن بر همزمانی قیمت سهام شرکت‏ها در دوره آتی می‏شود.

کلیدواژه‌ها


 • خدمتی سفیدان، حسین (1395). بررسی تأثیر شفافیت و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر همزمانی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
 • سرتیپی، ساحل (1399). بررسی تأثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، گروه حسابداری.
 • صفی طرج، عظیمه (1399). بررسی اثر ارتباطات سیاسی و بحران مالی بر عملکرد،ارزش و همزمانی قیمت سهام، کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، پردیس علوم انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری.
 • فاریابی، اکبر (1399). اعتبار تجاری و همزمانی قیمت سهام با نقش تعدیلگر محیط اطلاعاتی و تمرکز مشتری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه، گروه حسابداری.
 • نصیری، صابر (1399). بررسی تأثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام با تاکید بر نوع مالکیت در شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، گروه حسابداری.
 • نیک فلاح لیلی، کیانوش (1397). پایداری سهام توسط سهامداران نهادی و همزمانی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی.
 • Al-Thaqeb, S.A., Algharabali, B.G., (2019). Economic policy uncertainty: a literature review. J. Econ. Asym. 20, e00133.
 • Baker, S.R., Bloom, N., Davis, S.J., (2016). Measuring economic policy uncertainty. Q. J. Econ. 131 (4), 1593–1636.
 • Chan, K., Hameed, A., Kang, W., (2013). Stock price synchronicity and liquidity. J. Financ. Mark. 16 (3), 414–438.
 • Chen, J., Jiang, F., Tong, G., (2017). Economic policy uncertainty in China and stock market expected returns. Account. Finance 57 (5), 1265–1286.
 • Dang T. L., Dang M., Hoang L., Nguyen L., Phan H. L., (2020). Media coverage and stock price synchronicity, International Review of Financial Analysis, Vol. 67, 101430.
 • Demir, E., Ersan, O., (2017). Economic policy uncertainty and cash holdings: evidence from BRIC countries. Emerg. Mark. Rev. 33, 189–200.
 • Doan A. T., Phan T., Lin K. L., (2020). Governance quality, bank price synchronicity and political uncertainty, International Review of Economics & Finance, Vol. 69, 231-262.
 • Gao H. L., Li J. C., Guo W., Mei D. C., (2018). The synchronicity between the stock and the stock index via information in market, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 492, 1382-1388.
 • Goodell J., Li M., Liu D., (2021). Price informativeness and state-owned enterprises: Considering their heterogeneity, International Review of Financial Analysis, Vol. 76, 101783.
 • Gul, F.A., Kim, J.B., Qiu, A.A., (2010). Ownership concentration, foreign shareholding, audit quality, and stock price synchronicity: evidence from China. J. Financ. Econ. 95 (3), 425–442.
 • Gulen, H., Ion, M., (2016). Policy uncertainty and corporate investment. Rev. Financ. Stud. 29 (3), 523–564.
 • Jiang, H., Zhou, D., Zhang, J.H., (2019). Analysts’ information acquisition and stock price synchronicity: a regulatory perspective from China. Account. Horiz. 33 (1), 153–179.
 • Kim, M.I., Sonu, C.H., Choi, J.H., (2015). Separation of corporate ownership and control and accounting conservatism: evidence from Korea. Asia-Pacific J. Accoun. Econ. 22 (2), 103–136.
 • Liu, H., Hou, C., (2019). Does trade credit alleviate stock price synchronicity? Evidence from China. Int. Rev. Econ. Financ. 61 (5), 141–155.
 • Long, H., Zaremba, A., Jiang, Y. (2020). Price nonsynchronicity, idiosyncratic risk, and expected stock returns in China, Economic Research- Ekonomska Istraživanja, 33:1, 160-181.
 • Narayan, P.K., Phan, D.H.B., Sharma, S.S., (2019). Does Islamic stock sensitivity to oil prices have economic significance? Pac. Basin Financ. J. 53, 497–512.
 • Neifar, S., Ajili, H., (2019). CEO characteristics, accounting opacity and stock price synchronicity: empirical evidence from German listed firms. J. Corp. Acc. Financ. 30 (2), 29–43.
 • Peng C., Zhu H., Jia X., You W., (2017). Stock price synchronicity to oil shocks across quantiles: Evidence from Chinese oil firms, Economic Modelling, Vol 61, 248-259.
 • Qiu, B., Yu, J. & Zhang, K. (2020). Trust and Stock Price Synchronicity: Evidence from China. J Bus Ethics 167, 97–109 (2020).
 • Sakaki, H., Jackson, D., Jory, S., (2017). Institutional ownership stability and real earnings management. Rev. Quant. Finan. Acc. 49 (1), 227–244.
 • Shen, H., Lan, F., Xiong, H., Lv, J., Jian, J., (2020). Does top management Team’s academic experience promote corporate innovation? Evidence from China. Econ. Model. 89, 464–475.
 • Shen, H., Zheng, S., Xiong, H., Tang, W., Dou, J., Silverman, H., (2021). Stock market mispricing and firm innovation based on path analysis. Econ. Model. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.03.001.
 • Wang, Y., Chen, C.R., Huang, Y.S., (2014). Economic policy uncertainty and corporate investment: evidence from China. Pac. Basin Financ. J. 26, 227–243.
 • Xiong, H., Wu, Z., Hou, F., Zhang, J., (2020). Which firm-specific characteristics affect the market reaction of Chinese listed companies to the COVID-19 pandemic? Emerg. Mark. Financ. Trade 56 (10), 2231–2242.
 • Zhang, G., Han, J., Pan, Z., Huang, H., (2015). Economic policy uncertainty and capital structure choice: evidence from China. Econ. Syst. 39 (3), 439–457.