نقش‏ مدیریت‏ ریسک‏ در‏ تعدیل‏ مدل‏های‏ تک‏ و‏ چند‏ عاملی‏ قیمت‏گذاری‏ دارایی‏های‏ سرمایه‏ای‏ و‏ مقایسه‏ پذیری‏ آن‏ها‏ با‏ رویکرد‏ آزمون‏ GRS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف‏ این‏ پژوهش‏ معرفی‏ مدیریت‏ ‏ریسک‏ به‌عنوان‏ عامل‏ ایجاد‏ کننده‏ صرف‏ ریسک‏ در‏ مدل‌های‏ قیمت‌گذاری‏ دارایی‌های‏ سرمایه‌ای‏ (CAPM)و‏ چندعاملی‏ فاما‏ و‏ فرنچ‏ است.‏ برای‏ پاسخ‏ به‏ سؤالات‏ پژوهش‏ از‏ اطلاعات‏ 120‏ شرکت‏ پذیرفته‌شده‏ در‏ بورس‏ اوراق‏ بهادار‏ تهران‏ طی‏ بازه‏ زمانی‏ 1399-1390‏ استفاده‏ شده‏ است.‏ هم‌راستا‏ با‏ پژوهش‌های‏ فاما‏ و‏ فرنچ،‏ از‏ بازده‏ ماهانه‏ سبد‌ها‏ جهت‏ تجزیه‌وتحلیل‏ استفاده‏ شده‏ است.‏ به‏ کمک‏ رویکرد‏ رگرسیون‌‏ داده‏های‏ تابلویی‏ و‏ انجام‏ آزمون‏ GRS،‏ عملکرد‏ مدل‌های‏ تعدیل‌شده‏ با‏ عامل‏ مدیریت‏ ریسک‏ و‏ مدل‌های‏ متداول‏ در‏ توضیح‏ بازده‏ سهام‏ مقایسه‏ شدند.‏ نتایج‏ پژوهش‏ نشان‏ می‌دهد‏ که‏ عامل‏ مدیریت‏ ریسک‏ جهت‏ قیمت‌گذاری‏ دارایی‌های‏ سرمایه‌ای‏ تأثیرگذار‏ است‏ و‏ بسط‏ مدل‌های‏ موردبررسی‏ پژوهش‏ با‏ این‏ عامل‏ و‏ تشکیل‏ مدل‌های‏ تعدیل‌شده،‏ باعث‏ بهبود‏ عملکرد‏ آن‏ مدل‌ها‏ در‏ توضیح‏ تفاوت‏ بازده‏ سهام‏ می‌شود.‏ نتایج‏ همچنین‏ نشان‏ داد‏ که‏ مدل‏ شش‏ عاملی‏ تعدیل‌شده‏ با‏ مدیریت‏ ریسک‏ در‏ مقایسه‏ با‏ مدل‌های‏ سه‏ و‏ پنج‏ عاملی‏ تعدیل‌شده‏ و‏ CAPM‏ تعدیل‌شده‏ با‏ مدیریت‏ ریسک،‏ عملکرد‏ بهتری‏ نشان‏ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 • اعلمی فر، ساناز؛ خانی، عبداله و امیری، هادی (1399). توسعه مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری فاما و فرنچ با استفاده از عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی‌های حسابداری. مجله پیشرفت‌های حسابداری. سال 12، ص 67-105.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ امینی، هادی؛ نوروزی، محمد و عزیزی، فرهاد (1400). ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چندمعیاره خاکستری با وزن آنتروپی. فصلنامه مهندسی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 46، بهار 1400، ص 495-516.
 • سلیمانیان، غلامرضا؛ فروغی، داریوش و امیری، هادی (1398). بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق قیمت‌گذاری عوامل ارزش، مومنتوم و کیفیت سهام. فصلنامه حسابداری مالی. سال 11، شماره 44، ص 37-62.
 • صالحی، مهرداد؛ حجازی، رضوان؛ طالب‌نیا، قدرت‌اله و امیری، علی (1398). ارائه الگوی تعدیلی از مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت. مجله راهبرد مدیریت مالی، سال 7، شماره 24، ص 95-122.
 • قادری، صلاح‌الدین؛ لشکری، زهرا؛ تاری وردی، یداله و کیقبادی، امیررضا (1399). مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و اقتصادی شرکت. حسابداری مالی، سال 11، شماره 13، ص 139-173.
 • عیوض‏لو، رضا؛ هاشمی، یاسمن و قربانی، امیرعلی (1399). مدل قیمت‏گذاری چند عاملی در بازار سرمایه ایران. نشریه چشم‏انداز مدیریت مالی. شماره32، ص 9-32.
 • Cheng, J., Elyasiani, E., & Jingyi (Jane), Jia. (2011). Institutional Ownership Stability and Risk Taking: Evidence from the Life Health Insurance Industry. The Journal of Risk and Insurance, 78(3). 609–641. http://www.jstor.org/stable/23019985
 • (2013). Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary and Committee of Sponsoring Organisations, available at: www.coso.org
 • De Andreis, F., & Florio, M. (2019). Risk Management Instruments, Strategies and Impacts in the Complex Organizations. American Journal of Industrial and Business Management, 9, 1157-1167. doi:10.4236/ajibm.2019.95078.
 • Malik, F., & Mahbub, M. Z., & Buckby, S. (2020). Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(1).

 

 • Fama, E., & French, K. (2018). Choosing factors. Journal of Financial Economics. 128(2), 234-252. doi:10.1016/j.jfineco.2018.02.012.
 • Fama, E., & French, K. (2016). Dissecting anomalies with a five-factor model. The Review of Financial Studies, 29(1), 69–103. doi:10.1093/rfs/hhv043.
 • Fama, E., & French, K. (2014). Size, value and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), 457-472.
 • Li, L. S. (2018). A Study on Enterprise Risk Management and Business Performance. Journal of Financial Risk Management, 7, 123-138. doi:10.4236/jfrm.2018.71008.
 • Markowitz, H. (1959). Portfolio allocation: E_cient divarication of investments. New York: John Wiley & Sons Press.
 • Ohlson, J. A., & Bilinski, P. (2015). Risk versus anomaly: A new methodology applied to accruals. The Accounting Review, 90(5), 2057–2077. doi:2308/accr-50984.
 • Sharp, W. F. (1960). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of finance. 19(3). 425-442.