ارائه‌ الگوی اینرسی سازمانی مدیران و بررسی تأثیر آن بر خطر سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری ، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه‌ الگوی اینرسی سازمانی مدیران و بررسی تأثیر آن بر خطر سقوط قیمت سهام می‌باشد. در این پژوهش، برای سنجش خطر سقوط قیمت سهام از سه سنجه شامل چولگی منفی بازده سهام، نوسان‌پذیری پایین و بالا و سیگمای حداکثری استفاده گردید و داده‌های مربوط به اینرسی سازمانی مدیران نیز از طریق تحلیل فراترکیب، تحلیل دلفی و در نهایت ارسال پرسشنامه به مدیران شرکت‌های نمونه گردآوری گردید. پرسشنامه مذکور برای مدیران 163 شرکت ارسال گردید که در نهایت تعداد 126 شرکت به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند و در تحلیل‌های آماری لحاظ شدند. نتایج پژوهش نشان داد که اینرسی سازمانی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. این نتیجه نشان می‌دهد، عدم افشای اخبار بد برای یک دوره زمانی بلندمدت همواره در نظام ساختاری شرکت‌ها و حتی نهادهای نظارتی‌ایی ایجاد می‌شود که غالباً به دلیل اینرسی سازمانی، نوعی عدم تحرک در نظارت‌های اثربخش بر عملکرد مدیران غالب می‌شود و این موضوع با تأثیرگذاری بر تفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار سهام، سبب به وجود آمدن یک شکاف یا حباب قیمتی می‌شود، این حباب در واقع توده‌ اخبار منفی انباشت شده است که براساس اصل مطلوبیت در اقتصاد، در نقطه‌ اشباع به یکباره به بازار مخابره می‌شود و سبب ترکیدن حباب قیمتی و در نتیجه به سقوط قیمت سهام منتج می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیمی، سید‌عباس. (1394). درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، ۴(۱): 91-108.
 • آزادی، کیهان.، عزیزمحمدلو، حمید.، تصدّی‌کاری، محمّدجواد.، خدمتگذار، حمید. (1400). اثر خوانائی صورت‏های مالی بر خطر سقوط قیمت سهام و رفتار سهامداران، دانش حسابداری مالی، 8(1): 121-144
 • پورحیدری، امید.، فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61): ۲۷-۵۳.
 • پورزمانی، زهرا.، اولی، محمدرضا.، عبدالهیان، جواد. (1393). بررسی تأثیر اجرای آئین‌نامه نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود، حسابداری مدیریت، 7(۱): 1-10.
 • حسنی‌القار، مسعود.، برزیده، فرخ. (1399). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و خطر سقوط آتی قیمت سهام، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(48): 45-60.
 • دامن‌کشیده، مرجان.، کیقبادی، امیررضا. (1399). تاثیرمحدودیت در تامین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده اجتناب مالیاتی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(48): 63-76.
 • رضائی‌پیته‌نوئی، یاسر.، صفری‌گرایلی، مهدی.، نوروزی‌ محمد. (1396). اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و خطر سقوط قیمت سهام: آزمون نظریۀ جایگزینی و مکمل، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3): 349-370.
 • رئوف، رسول.، احتساب، ابراهیم. (۱۳۹۹). بررسی تأثیر ویژگی‌های رفتاری مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: نقش محدودیت مالی، فصلنامه پژوهش‌های علوم مدیریت، ۴(۳): ۱۸۲-۱۴۸.
 • ستایش، محمدحسین.، غیوری‌مقدم، علی. (۱۳۹۷). ارائه مدل هزینه‌های نمایندگی در رابطه مدیر-مالک با استفاده از دیدگاه سیستمی، فصلنامه حسابداری مالی، ۱۰(۳۸): ۴۶-۸۹
 • سیدنژادفهیم، سیدرضا.، مشکی، مهدی.، چیرانی، ابراهیم.، محفوظی، غلامرضا. (1397). بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4): 519-536
 • صادقی، مریم.، پناهیان، حسین.، صفری‌گرایلی، مهدی.، عرب‌زاده، میثم.، ساعدی، رحمان. (1400). ارایه مدل ریاضی برای سنجش حاکمیت شرکتی و بررسی پیامد آن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 14(52): 105-124
 • طاهری‌عابد، رضا.، علی‌نژاد ساروکلائی، مهدی.، فغانی ماکرانی، خسرو. (1397). تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی، مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 9(4): 185-215.
 • مرجانیان، یزدان.، شاه‌ویسی، فرهاد.، ایوانی، فرزاد.، خانزادی، آزاد. (1399). بررسی اثر اخبار پیش‌بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(66): 87-122.
 • معطوفی، علیرضا.، پورداداشی، آزیتا.، بارانی، زینب. (۱۳۹۸). بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین موقعیت جغرافیایی شرکت و خطر سقوط قیمت سهام، فصلنامه حسابداری مالی، ۱۱(۴۳): ۷۳-۹۶
 • معطوفی، علیرضا.، طبرسا، منا. (1397). تأثیر قدرت مدیریت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام: رویکرد فرصت طلبانه به قدرت، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 11(44): 5-22
 • Al Mamun, Md., Balachandran, B., Duong, H, N. (2020). Powerful CEOs and stock price crash risk, Journal of Corporate Finance, 62(2): 116-139.
 • Andreou, P. C., Louca, C., Panayides, P. M., & Petrou, A. P. (2016). CEO age and stock price crash risk. Review of Finance, 21(3): 1287-1325.
 • Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A. J., H. Tehranian (2010). Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve, SSRN Electronic Journal,
 • Callen, J. L., X. Fang (2011). Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation? Available At Http://www.ssrn.com
 • Chen, J. Hong, H., J. Stein (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics 61(3): 345–381
 • Chen, J., Hong, H., and Stein, J. C. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices, Journal of Financial Economics, 61(3): 345–381.
 • Chung, J.M. and Wang, S.-F. (2020). Short selling and stock price crash risk, Journal of Derivatives and Quantitative Studies, 28(2): 63-76.
 • Crepin, A, S., Neavdal, E. (2019). Inertia Risk: Improving Economic Models of Catastrophes, The Scandinavian Journal of Economics, 122(4): 1259-1285.
 • Dayanandan, A., Donker, H., Karahan, G. (2017). Do voluntary disclosures of bad news improve liquidity?, The North American Journal of Economics and Finance, 40(1): 16-29 .
 • Dichev, I. D., Graham, J. R., Harvey, C. R., Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence

 

from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2/3): 1–33.

 • Godkin, L. & Allcorn, S. (2008). Overcoming Organizational Inertia: A Tripartite Model for Achieving Strategic Organizational Change, Journal of Applied Business and Economics, 8(1): 82-95.
 • Graham, J. R., Harvey, C. R., and Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1/3): 3–
 • Habib, A., Hasan, M, M., Jiang, H. (2018). Stock price crash risk: review of the empirical literature, Accounting & Finance, 58(1): 211-251.
 • Harper, J., Johnson, G., Sun, L. (2020). Stock price crash risk and CEO power: Firm-level analysis, Research in International Business and Finance, 51(3): 94-118.
 • Hong, H. and J. C. Stein (2003). Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. The Review of Financial and Studies, 16(2): 487-525.
 • Hu, G., Wang, Y. (2018). Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure, China Finance Review International, 8(2): 140-157.
 • Hutton, A, P., Marcus, A, J., Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R-square, and crash risk, Journal of Financial Economic, 94(1):67–86.
 • Ispano, A. (2018). Information acquisition and the value of bad news, Games and Economic Behavior, 110(2): 165-173
 • Jin, L., Myers, S, C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests, Journal of Financial Economics, 79(2): 257–292.
 • Jin, Y., Yan, M., Xi, Y. and Liu, C. (2016). Stock price synchronicity and stock price crash risk: Based on the mediating effect of herding behavior of QFII, China Finance Review International, 6(3): 230-244.
 • Kim J B, Li Y, and Zhang L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis, Journal of Financial Economics, 2011, 100(3): 639–662.
 • Kim, J, B., Wen, Zh., Zhang, L. (2016). CEO overconfidence and st confidence and stock price cr ock price crash risk, Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
 • Kumar, P., Langberg, N., Oded, J., Sivaramakrishnan, K. (2017). Voluntary disclosure and strategic stock repurchases, Journal of Accounting and Economics, 63(2/3): 207-230.
 • Lovallo, D., Brown, A, L., Teece, D, J., Bardolet, D. (2020). Resource re‐allocation capabilities in internal capital markets: The value of overcoming inertia, Strategic Management Journal, 41(8): 1365-1380.
 • Malakar, Y., Greog, Ch., Van de Fliert, E. (2018). Structure, agency and capabilities: Conceptualising inertia in solid fuel-based cooking practices, Energy Research & Social Science, 40(3): 45-53
 • Mikalef, P., Wetering, R, V, D., Krogstie, J. (2020). Building dynamic capabilities by leveraging big data analytics: The role of organizational inertia, Information & Management.
 • Polites, G. L. & Karahanna, E. (2012). Shackled to the Status Quo: The Inhibiting Effects of Incumbent System Habit, Switching Costs, and Inertia on New System Acceptance. MIS Quarterly, 36(1): 21-42.
 • Probohudono, A.N., Pratiwi, A.D. and Rochmatullah, M.R. (2021). Does intellectual capital have any influence on stock price crash risk?, Journal of Intellectual Capital, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JIC-09-2020-0306
 • Sillic, M. (2019). individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context, Computers & Security, 80(5): 108-119
 • Tang, Y., Xie, L., Li, W., Meng, Y. (2018). Managerial Power, Ownership and Stock Price Crash Risk, International Conference on Management Science and Engineering Management, 1(1): 619-632.
 • Xu, J., Zou, L. (2019). The impact of CEO pay and its disclosure on stock price crash risk: evidence from China, China Finance Review International, 9(4): 479-497.
 • Xu, M., & Cheng, Y. (2020). Equity Incentives, Inefficient Investment and Stock Price Crash Risk—Taking GEM as an Example, Open Journal of Social Sciences, 8(3): 353-373.
 • Xu, X., Li, W., Chen, X. (2019). Confucian culture and stock price crash risk, China Journal of Accounting Studies, 7(1): 25-61.
 • Ye, K., Guan, J, X., Zhang, B. (2021). Strategic Deviation and Stock Return Synchronicity, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 36(1): 172-194.
 • Yiliz, Y., Karan, M, B. (2020). Environmental policies, national culture, and stock price crash risk: Evidence from renewable energy firms, Business Strategy and the Environment, 29(6): 2374-2391.
 • Zhen, J., Cao, C., Qiu, H., Xie, Z. (2021). Impact of organizational inertia on organizational agility: the role of IT ambidexterity, Information Technology and Management, 22(1): 53-65.