تحلیل پویای الگوی انتقال نااطمینانی در بخش‏های مالی، مسکن و اقتصاد کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری و مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ایران.

10.30495/jfksa.2022.20592

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سرایت نااطمینانی بین بخشی ( مالی، مسکن و اقتصاد کلان) با استفاده از رویکرد پویا می‏باشد. در این راستا با استفاده از داده‏های ماهانه در دوره زمانی 1387:1 تا 1398:12، روش همبستگی شرطی پویا (DCC - GARCH) و تجزیه واریانس خطای پیش‏بینی تعمیم‏یافته (GFEVD)، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت‏دار جفت شاخص‏های نااطمینانی بین بخش‏های مذکور بررسی می‏شود. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد بخش مسکن، به استثنای ابتدای سال 1387 در کل دوره مورد بررسی، به صورت خالص دریافت‏کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر می‏باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر نقش دوگانه بخش مالی در ساز و کار انتقال نااطمینانی بین بخشی است به طوری که در مقاطعی به صورت خالص دریافت‏کننده نااطمینانی و در مقاطعی (از جمله سال‏های 1397 و 1398) به صورت خالص منبع و انتقال‏دهنده نااطمینانی در سیستم سه شاخصی مورد بررسی بوده‏است. نااطمینانی تورم نیز به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان منبع عمده نااطمینانی و انتقال‏دهنده نااطمینانی به بخش‏های مالی و مسکن است.

کلیدواژه‌ها


 • اسدپور، احمد علی (1398). اثر نااطمینانی تورم و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران. فصلنامه علمی پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، 10(37)، 141-131.
 • انصاری سامانی، حبیب و حیدرپور، حدیث (1397). بررسی سرایت ریسک مالی بین ایران و کشورهای منتخب. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 1(12): 93- 119.
 • دهباشی، وحید؛ محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس و بهرامی، جاوید (1399). واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم. پژوهشهای اقتصادی ایران، 25(83)، 1-27.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ سیمبر، فرشید و طوطیان، صدیقه (1384). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت‏های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی،2(17)، 209-236.
 • سیدحسینی، سید محمد و ابراهیمی، سید بابک (1392). بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(19)، 81-97.
 • شهبازی، کیومرث و زهرا کلانتری (1391). اثرات شوک‏های سیاست‏های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR. پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، 61، 104-77.
 • مقصود، حسین؛ وکیلی فرد، حمیدرضا و ترابی، تقی (1399). آزمون تغییرپذیری عوامل موثر در پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدل‏های میانگین‏گیری پویا (DMA). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45)، 639-660.
 • ممی‏پور، سیاب؛ فعلی، عاطفه (1396). بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 24(14 )، 205-236.
 • نیکومرام،‏هاشم‏پور؛ زمانی، زهرا و دهقان، عبدالمجید (1394). بررسی سرایت تلاطم بازارهای مالی بازار سرمایه بر صنایع بورسی )صادرات و واردات محور). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 24(13)، 205-236.
 • Afonso, A., & Sousa, R. M. (2011). The macroeconomic effects of fiscal policy in Portugal: a Bayesian SVAR analysis. Portuguese Economic Journal, 10(1), 61-82.

 

 • Antonakakis, N., & Gabauer, D. (2017). Refined measures of dynamic connectedness based on TVP-VAR. Technical Report. University Library of Munich, Germany.
 • Antonakakis, N., Gabauer, D., Gupta, R., & Plakandaras, V. (2018). Dynamic connectedness of uncertainty across developed economies: A time-varying approach. Economics Letters, 166, 63-75.
 • Balli, F., Uddin, G. S., Mudassar, H., & Yoon, S. M. (2017). Cross-country determinants of economic policy uncertainty spillovers. Economics Letters, 156, 179-183.
 • Cekin, S. E., Pradhan, A. K., Tiwari, A. K., & Gupta, R. (2020). Measuring co-dependencies of economic policy uncertainty in Latin American countries using vine copulas. The Quarterly Review of Economics and Finance, 76, 207-217.
 • Colombo, V. (2013). Economic policy uncertainty in the US: Does it matter for the Euro area?. Economics Letters, 121(1), 39-42.
 • Diebold, F. X., & Yılmaz, K. (2014). On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms. Journal of econometrics, 182(1), 119-134.
 • Gabauer, D. (2020). Volatility impulse response analysis for DCC‐GARCH models: The role of Volatility Transmission Mechanisms. Journal of Forecasting, 39(5), 788-796.
 • Gabauer, D., & Gupta, R. (2020). Spillovers across macroeconomic, financial and real estate uncertainties: a time-varying approach. Structural Change and Economic Dynamics, 52, 167-173.
 • Jurado, K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2015). Measuring uncertainty. American Economic Review, 105(3), 1177-1216.
 • Koop, G., & Korobilis, D. (2014). A new index of financial conditions. European Economic Review, 71, 101-116.
 • Li, X. L., Chang, T., Miller, S. M., Balcilar, M., & Gupta, R. (2015). The co-movement and causality between the US housing and stock markets in the time and frequency domains. International Review of Economics & Finance, 38, 220-233.
 • Liow, K. H., Liao, W. C., & Huang, Y. (2018). Dynamics of international spillovers and interaction: Evidence from financial market stress and economic policy uncertainty. Economic Modelling, 68, 96-116.
 • Tagkalakis, A. (2011). Fiscal policy and financial market movements. Journal of Banking & Finance, 35(1), 231-251.
 • Tran, Quoc Trung (2019). Economic policy uncertainty and corporate risk-taking: International evidence. Journal of Multinational Financial Management, Elsevier, vol. 52.
 • Trung, N. B. (2019). The spillover effects of US economic policy uncertainty on the global economy: A global VAR approach. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 90-110.
 • Yin, L., & Han, L. (2014). Spillovers of macroeconomic uncertainty among major economies. Applied Economics Letters, 21(13), 938-944.