ارائه الگوی تامین مالی سبز شرکت‏ها از طریق صنعت بانکداری: رهیافت نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مهندسی مالی ، واحد علی آباد کتول ، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول ، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری و مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

چکیده

تامین مالی سبز یکی از پارادایم‌های نوین مالی جهت ترکیب حمایت‏های زیست محیطی و منافع مالی- اقتصادی با یکدیگر تلقی می‏شود. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا الگوی تامین مالی سبز شرکت‏ها از طریق صنعت بانکداری ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد را تدوین نماید. جامعه آماری شامل ۱۶ نفر از صاحبنظران در زمینه بانکداری و محیط زیست و اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها است که به‌عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها، میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بوده است و از مصاحبه نیمه ساختار یافته مبتنی بر مطالعه اکتشافی بهره گرفته شده است. تحلیل داده‌ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری باز (شناسایی مقوله‌ها)، کدگذاری محوری (پروردن مقوله‌ها) و کدگذاری انتخابی یا گزینشی (انتخاب نهایی مقوله‌ها) انجام شده است. نتایج نشان داد که راهبردهای رفع موانع و تدوین قوانین شفاف و با ثبات، تجهیز منابع مالی (زیست‏محیطی) بانک‏ها، هدف‏گذاری دقیق و عملی بانک‏ها، تشکیلات اجرایی چابک و پیاده سازی نظام یکپارچه کنترل و نظارت، منجر به ارایه تصویر ذهنی مبتنی بر اهمیت فرآیند تامین مالی سبز شرکت‏ها از طریق بانک‏ها و همچنین تمایز این فرآیند با سایر جنبه‏های تامین مالی می‏گردد، که می‏تواند مبنای تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • جعفری قدوسی‌، آمنه. کاظمی‌، سیده سمیه (‌1396)‌. بانکداری سبز در بستر اقتصاد سبز. فصلنامه روند، 24(78).
 • سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه (1385). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات آگه.
 • دانایی فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386) .استراتژی‏های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم.
 • Abu Jamie, N., (2018). Financing Green Economy Impact on Sustainable Development, International Journal of Business Administration, 9(2). 123-128.
 • Ali, Q. and Parveen, S. (2018). Islamic Bankers Green Behaviours and Its Impact on Green Banking Growth. Asia Proceedings of Social Sciences 1(4), 80-84.
 • Bose, S. Khan, H. Z. Rashid, A. and Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. Asia Pacific Journal of Management 35(2):501-527.
 • Cui, Y. (2017). Analyzing Green Finance Incentives: An Empirical Study of the Chinese Banking Sector, University of Waterloo.
 • Doval, E., Negulescu, O., (2014). A model of green investments approach, Procedia Economics and Finance 15 (2014) 847 – 852.
 • Mertens, D. M. (2007). Transformative paradigm: Mixed methods and social Journal of Mixed Methods Research, 1: 212-225
 • Otani, I., Fukumoto, T. and Tsuyuguchi, Y. (2011) China’s Capital Controls and Interest Rate Parity: Experience during 1999-2010 and Future Agenda for Reforms. Bank of Japan Working Paper.

 

 • Qian, Y. (2016). Green Financing Challenges and Opportunities in PRC, United Nations, Framework Convention Climate Change.
 • Spickard, P. (2010). The illogic of racial categories. In M. Root (ed.) Racially Mixed people in America, Thousand Oaks, CA: Sage: 23-56.
 • Semenovaa, N, N., Ereminab, O. I., Skvortsovac, M. A. (2020). Green Financing in Russia:
 • Taghizadeh-Hesary, F., Yoshino, N. (2020). Sustainable Solutions for Green Financing and Investment in Renewable Energy Projects," Energies, MDPI, Open Access Journal, vol. 13(4), pages 1-18, February.