واکاوی مومنتوم قیمت سهام با استفاده از تحلیل صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.30495/jfksa.2022.20589

چکیده

پژوهش‏های بسیاری در حوزه استراتژی‏های مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران برای پیش‏بینی بازده سهام صورت گرفته است. در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه از دو معیار سود و بازده برای انتخاب سهام با بهترین عملکرد و بدترین عملکرد برای تشکیل پرتفوی مومنتوم استفاده شده است. لذا هدف از اجرای این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با استفاده از تحلیل صورت‏های مالی مبتنی بر بازده‏های گذشته سهم، است. بدین منظور نمونه‏ای شامل 213 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره 10 ساله از سال 1388 تا سال 1397 انتخاب شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش پژوهش، تجربی پس‏رویدادی، از لحاظ روش استدلال، استقرایی، از لحاظ نظریه، در زمره پژوهش‏های مالی رفتاری و از لحاظ آماری از نوع پژوهش‏های همبستگی است که با استفاده از جامعه (نمونه) نسبت به الگویی برای کل جامعه اقدام می‏نماید. برای آزمون مدل پژوهش ابتدا از آزمون F لیمر و در ادامه از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون‏ها نشان داد که روش آزمون برای فرضیه پژوهش، روش داده‏های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت می‏باشد که با بهره‏گیری از نرم‏افزار 10EViews انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می‏دهند که داده‏های جمع‏آوری شده در سطح اطمینان 95 درصد معنی‏دار بوده (000/0 =P-Value) و مقدار R2 تعدیل شده برابر 89/0 می‏باشد و نشان می‏دهد که حدود 89 درصد زمانی که انتظارات از عملکرد یک شرکت در قیمت‏های گذشته بازتاب یافته که با تحلیل بنیادی سازگار است، اثر مومنتوم قوی‏تر از زمانی است که از استراتژی مومنتوم خالص استفاده می‏شود.

کلیدواژه‌ها


 • دولو، مریم؛ جوادیان‏وندی میاندوآب، بهاره؛ بسطامی، فاطمه (1400)؛ "زمانبندی بالاترین قیمت 52 هفته و بازده مقطعی سهام" مطالعات حسابداری و حسابرسی، پاییز 1400، شماره 39، از صفحه 21 تا 34.
 • سلیمانیان، غلامرضا؛ فروغی، داریوش و امیری، هادی (1398)؛ "بسط مدل‏های عاملی قیمت‏گذاری دارایی‎های سرمایه‏ای از طریق قیمت‏گذاری عوامل ارزش، مومنتوم و کیفیت سهام"، فصلنامه حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 44، زمستان 98، صفحات 92-37.
 • صفری، علی؛ آشنا، محمد (1398)؛ "ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم" فصلنامه علمی-پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال دوازدهم، شماره چهل ویکم بهار 1398.
 • عبدالباقی، عبدالمجید؛ میرلوحی، سید مجتبی و عبدالهی، مریم (1399)؛ "اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده‏واری صنعت: شواعدی از بورس اوراق بهادار تهران"، مجله راهبرد مدیریت مالی، سال هشتم، شماره بیست و نهم، تابستان 1399.
 • فتح‏الهی، فواد (1392)؛ استراتژی‏های زمانی و موضوعی تداوم (مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‏نامه دکتری، شهید بهشتی.
 • فدایی‏نژاد، دکتر محمد اسماعیل؛ صادقی، محسن (1384-1385)؛ "بررسی سودمندی استراتژی‏های مومنتوم و معکوس"؛ پیام مدیریت، شماره 17 و 18 زمستان 84 و بهار 85، صفحه 7-31.
 • محبی، شیرین (1400)؛ "بررسی ارتباط بین مومنتوم و ریسک سیستماتیک با بازده مازاد" فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره 1، پیاپی15، بهار 1400.
 • مهرانی، ساسان و نونهال‏نهر، علی اکبر (1386)؛ "بررسی امکان بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۴ شماره ۵۰ زمستان ١٣٨٦ از صفحه ۲۵ تا ۴۶.
 • مولایی، بهزاد؛ نیکوکار، محمدسعید؛ شاکری نوری، احمدرضا؛ خسروانی فاطمه (1394)؛ "ارزیابی عملکرد استراتژی‏های مومنتوم درآمد و سود"، کنفرانس بین‏المللی مدیریت اقتصاد و مهندسی صنایع1394.
 • نیکبخت، محمدرضا و مرادی، مهدی (1384)؛ "ارزیابی واکنش بیش از حد سهامداران عادی در بورس تهران"، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، شماره 40.
 • Anwer S. Ahmed, Irfan Safdar(2018). " Dissecting stock price momentum usingfinancial statement analysis", Accounting & Finance AFAANZ. doi:10.1111/acfi.12358ac.
 • Byoung-Kyu Min, Tong Suk Kim (2016) “Momentum and downside risk”, S104–S118, Journal of Banking & Finance.
 • Chen, Y.-H., C. Naud, I. Rangwala, C.C. Landry, and J.R. Miller, (2014): Comparison of the sensitivity of surface downward longwave radiation to changes in water vapor at two high elevation sites. Environ. Res. Lett., 9, no. 11, 114015, doi:10.1088/1748_9326/9/11/114015
 • Dobrynskaya, V. (2014) "Asymmetric Risks of Momentum Strategies", London School of Economics & Political Science (LSE).
 • Fama, E., French, K (1993); Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3–56.
 • Goerge, T., Hwang, C., (2004); The 52 week high and Momentum Investing, Journal of Finance, 59, 2145-2176.
 • Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance 48, 65–91.
 • Jegadeesh, N., Titman, s., (2001),"profitability of momentum strategy"An evaluation of alternative explanations .journal of finance, 56,699-720.
 • Liu, W. and et al. (2009) A Liquidity-augmented Capital Asset Pricing Model, Journal of Finance Economic, 82, 631-671. Financial Economics 17, 223-249.
 • Xuan, Wu. Gaoliang, Tian. Yueting, Li. Qing, Zhou. (2019), "On the pricing of the persistence of earnings components in China", pacific-basin finance journal, Volume 53, February 2019, Pages 112-132. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.10.017.
 • Yiuman Tse,(2015), “Momentum strategies with stock index exchange-traded funds” , North American Journal of Economics and Finance 33 ,134–148.