ارائه مدل تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانک‏ها در قالب تامین مالی جمعی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات.

2 استاد تمام، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس تهران، ایران.

4 استاد تمام، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.30495/jfksa.2022.20587

چکیده

مدیران مالی شرکت‏ها اغلب برای انجام طرح‏های توسعه‏ای یا تأمین سرمایه در گردش روزمره خود به تأمین مالی نیاز دارند. در سال‏های اخیر، تامین مالی جمعی به عنوان یک منبع جایگزین ارزشمند برای بودجه کارآفرینان متقاضی تأمین مالی تبدیل شده است. از این رو در این پژوهش که به شیوه کیفی و با روش داده بنیاد استفاده شده است، به دنبال مدل مناسب تامین بدهی بانک‏ها از طریق تامین مالی جمعی پرداخته می‏شود. برای این منظور از نظرات ده نفر ازخبرگان این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، برای شناسایی عوامل اثرگذار در تامین بدهی مؤسسات مالی و بانک‏ها استفاده گردید. پس از انجام مصاحبه‏ها نتایج نشان داد که تامین بدهی بانک‏ها در نتیجه ارتباطات جمعی (شرایط علی)، اعتمادسازی و فرهنگ‏سازی (شرایط مداخله‏گر) و عوامل محیطی و قانونگرایی (بستر حاکم) شکل می گیرد که از طریق راهبرد تجارت الکترونیک منجر به تامین اعتبار و بدهی بانک‏ها و موسسات اعتباری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 • بیدآباد، بیژن (1393). تامین مالی و جمعی راستین، گزارش بانک ملی ایران: بانک ملی.
 • حاجی غلام سریزدی، علی، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علی نقی و حسن زاده، علیرضا(1399). طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران، پژوهش‏های نوین در تصمیم گیری، دوره 5، شماره 2، 49-80.
 • زیوری امینه، محمدی خیاره، محسن و مظهری، رضا(1399). مروری نظام مند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینی، سیاست نامه علم و فناوری، دوره 10، شماره 3(پیاپی 33)، 55-75.
 • محمدی‏اقدم، سعید و کریمی‏ریزی، مجید(1396). طراحی الگوی تامین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا، علمی پژوهشی، جستارهای اقتصادی ایران، س 14، ش 28، صص173-204.
 • نکویی، وحید (1399). مدل‏های تامین مالی جمعی شرکت‏ها و کسب‏وکارهای نوپا در اقتصاد ایران، انتشاراتندای کارآفرین، تهران.
 • Alexa Böckel, Jacob Hörisch, Isabell Tenner (2021). A systematic literature review of Crowdfunding and sustainability: highlighting what really matters, Management Review Quarterly (2021) 71:433–453 https://doi.org/10.1007/s11301-020-00189-3.
 • Allen, S. (2018). Debt financing: pros and cons. In the balance. Retrieved from https://www.thebalance.com/debtfinancing-pros-and-cons-1200981.
 • Aziz, S. and Abbas, U. (2019), “Effect of debt financing on firm performance: a study on non-financial sector of Pakistan”, Open Journal of Economics and Commerce, Vol. 2 No. 1, pp. 8-15, available at: https://www.sryahwapublications.com/open-journal-of-economics-and-commerce/pdf/v2-i1/3.pdf.
 • Bratton, W. W. (2016). Bond and loan covenants, theory and practice. Capital Markets Law Journal, 11(4), 461-485.
 • Chaldeos, A. (2016). The Greek community of Tunis (XVI-XVIII Cent.): aspects of its formation and commercial enterprise. Proceedings Ekklesiastikos Pharos, 2014(1), 57-67.
 • Coleman, S., Cotei, C., & Farhat, J. (2016). The debt-equity financing decisions of US startup firms. Journal of Economics and Finance, 40(1), 105-126.
 • De Marco, A., & Mangano, G. (2017). Risk factors influencing the debt leverage of project financing initiatives in the energy industry. International Journal of Energy Sector Management, 11(3), 444-462.
 • De Mooij, R. A., & Keen, M. (2016). Debt, taxes, and banks. Journal of Money, Credit and Banking, 48(1), 5-33.
 • Ding, S., Jia, C., Wu, Z., & Yuan, W. (2016). Limited attention by lenders and small business

 

debt financing: Advertising as attention grabber. International Review of Financial Analysis, 49, 69-82.

 • Du, J., Bian, C., & Gan, C. (2017). Bank competition, government intervention and SME debt financing. China Finance Review International, 7(4), 478-492.
 • Freedman, David M; Nutting،R. (2015). Equity Crowdfunding for investor. New Jersey: Wiley.
 • Karsten Wenzlaff, Wolfgang Gumpelmaier, and Interreg Central Europe CrowdfundPort (2017) “Crowdfunding Training Material for Small and Medium Sized Enterprises,” crowdfundport.eu.
 • Ključnikov, A., & Belás, J. (2016). Approaches of Czech entrepreneurs to debt financing and management of credit risk. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(2), 343-365.
 • Kraemer-Eis, H., & Lang, F. (2017). Access to funds: how could CMU support SME financing?. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 86(1), 95-110.
 • Nazir, A., Azam, M. and Khalid, M.U. (2021), "Debt financing and firm performance: empirical evidence from the Pakistan Stock Exchange", Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-03-2019-0019.
 • Omoshagba T.P & Zubairu U. M (2018). A Systematic Review of the Field of Debt Financing, Covenant Journal of Entrepreneurship (CJoE) Vol.2 No .1, June.
 • Plummer, L. A., Allison, T. H., & Connelly, B. L. (2016). Better together? Signaling interactions in new venture pursuit of initial external capital. Academy of Management Journal, 59(5), 1585-1604.
 • Sileiadou E, Huijben JCCM, Raven RPJM (2016) Three is a crowd? Exploring the potential of Crowdfunding for renewable energy in the Netherlands. J Clean Prod 128:142–155.
 • Sluga, G. (2017). “Who Hold the Balance of the World?” Bankers at the Congress of Vienna, and in International History. The American Historical Review, 122(5), 1403-1430.
 • Snyder J, Mathers A, Crooks VA (2016) Fund my treatment! A call for ethics-focused social science research into the use of Crowdfunding for medical care. Soc Sci Med 169:27–30.
 • Turvey, P. (2017, April 17). A brief history of online debt financing. In Small business.co.uk. Retrieved from http://smallbusiness.co.uk/briefhistory-online-debt-finance-2538280/.

Vismara S (2019) Sustainability in equity Crowdfunding. Technol Forecast Soc 141:98–