مقایسه عملکرد مدل‌های بهینه‌سازی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه یزد، ایران

2 دانشیار مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه یزد، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

ازآنجایی‌که مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام متکی بر اطلاعات گذشته است همواره کارایی این مدل‌ها مورد تردید بوده است در این پژوهش نخست به معرفی یک مدل بهینه‌سازی مبتنی بر دیدگاه‌های سرمایه‌گذار پرداخته و سپس عملکرد همه مدل‌های بهینه‌سازی با همدیگر و با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی مقایسه می‌شوند تا هم میزان کارایی این مدل‌ها سنجیده شود و هم بتوان به یک مدل کاربردی برای این منظور دست‌یافت. بازه زمانی پژوهش بین سال‌های 1395 تا 1400 و برای به دست آوردن سبد بهینه، از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از معیارهای ارزیابی مختلف، سبد بهینه مدل بلک-لیترمن نسبت به سایر مدل‌های بهینه‌سازی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملکرد بهتری دارد؛ همچنین بازده ایجادشده توسط همه مدل‌های بهینه‌سازی در سطح ریسک بازار، به‌طوری معناداری از متوسط بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برتر، بالاتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


باقری، اکبر، رمضانی، علی، پورسعید, عباس. (1397). آزمون مدل تأثیرگذاری روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام. دانش سرمایه‌گذاری. 7(26), 185-198 .
دایی کریم زاده، سعید. (1395). «ترکیب بهینه تسهیلات مشارکتی بانک‌های تجاری ایران در بخش‌های اقتصادی با استفاده از نظریه فرا مدرن سبد سرمایه‌گذاری». مدیریت دارایی و تأمین مالی. شماره 4.
عباد‌زاده کمال (1378). بررسی تحلیلی رابطه بازده سرمایه‌گذاری در سهام عادی و نسبت قیمت به سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
فلاح‌پور، سعید، رضوانی، فاطمه، رحیمی، محمدرضا. (1394). «برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 8(26), 1-18.
گودرزی فراهانی، علی.(1390). «ارائه  مدلی به‌منظور بهینه‌سازی سبد سهام با رویکرد بیزین». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
موسوی، محمدمهدی، نادری، شهیره، حسن لو، خدیجه. (1396). «تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها». مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی.2(3), 380-397 .
Bayram, K., Abdullah, A., & Meera, A. K. (2018). Identifying the optimal level of gold as a reserve asset using Black–Litterman model: The case for Malaysia, Turkey, KSA and Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
Beneda. L. Nancy, (2002), "Investing in Growth Stocks May Not Pay Off' The CPA JolInlal.New York. 'Personal Financial Planning.' September
Bessler, W., Opfer, H., & Wolff, D. (2017). Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: an evaluation of Black–Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches. The European Journal of Finance, 23(1), 1-30.
Black, F. and Litterman, R. (1991). “Asset Allocation: Combining Investors Views with Market Equilibrium.” Fixed Income
Research
, Goldman, Sachs & Company, September.
Black, F., & Litterman, R. (1992 ). Global portfolio optimization. Financial Analysts Journal, 21-43.
Bradshaw, M, Richardson, S, & Sloan, R. (2013). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts and stock returns. Journal of accounting and economics. Forthcoming
Chan, K, Chan, K.L, Jegadeesh, N, and Lakonishok, J. (2004)" .Earnings Quality and Stock Returns . "www.gradientanalytics.com.
Fernandes, B., Street, A., Fernandes, C., & Valladão, D. (2018). On an adaptive Black–Litterman investment strategy using conditional fundamentalist information: A Brazilian case study. Finance Research Letters, 27, 201-207.
Fuhrer, A., & Hock, T. (2019). Uncertainty in the Black-Litterman model: A practical note (No. 68). Weidener Diskussionspapiere.
Kara, M., Ulucan, A., & Atici, K. B. (2019). A hybrid approach for generating investor views in Black–Litterman model. Expert Systems with Applications, 128, 256-270.
Kolm, P. N., Ritter, G., & Simonian, J. (2021). Black–Litterman and Beyond: The Bayesian Paradigm in Investment Management. The Journal of Portfolio Management, 47(5), 91-113.
Lai, S., & Li, H. (2018). The performance evaluation for fund of funds by comparing asset allocation of mean–variance model or genetic algorithms to that of fund managers. Applied Financial Economics, 18(6), 485-501.
Markowitz, H.M. (1952 ). “Portfolio Selection.” The Journal of Finance, March
Palczewski, A., & Palczewski, J. (2019). Black–Litterman model for continuous distributions. European journal of operational research, 273(2), 708-720.
Stoilov, T., Stoilova, K., & Vladimirov, M. (2021). Application of modified Black-Litterman model
 
for active portfolio management. Expert Systems with Applications, 186, 115719.
Vladimirov, M., Stoilov, T., & Stoilova, K. (2017). New formal description of expert views of Black-Litterman asset allocation model. Cybernetics and Information Technologies, 17(4), 87-98.