اثربخشی مدل مالی عصبی بر مبنای سنجش هورمون تستوسترون بر نگرش و تصمیم‎گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران. )نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از انجام پژوهش تعیین اثربخشی هورمون تستوسترون بر تصمیمات و نگرش سرمایه‎گذاران می‎باشد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران که به مدت یک سال سابقه فعالیت در بورس داشته اند. سپس به صورت در دسترس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و دماوند به عنوان نمونه انتخاب و بعد از غربالگری تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه 40 نفری (آزمایش و کنترل) گماشته شدند. برای گروه آزمایش هورمون تستوسترون و برای گروه کنترل پلاسیبو (آب مقطر) بصورت عضلانی تزریق شد. ابزار مورد استفاده محقق ساخته است روایی پرسشنامه صوری و محتوایی و برای پایایی از آزمون آلفای کرنباخ استفاده شد. در نهایت از طریق آزمون کوواریانس داده‌ها تحلیل گردید. نتایج بیانگر تاثیر هورمون تستوتسرون بر تصمیم‌گیری و نگرش سرمایه گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


باغدارام، ف (1390). بررسی عوامل مالی رفتاری مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
برایان کلب، یان کیو ویشار و جی کیمپل تسکی(1399)، روانشناسی فیزیولوژیک(مغز و رفتار)، مترجم: مهرداد فیروزبخت، نوبت چاپ: اول، انتشارات آگاه.
حائری روحانی، سید علی (1399). فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، انتشارات سمت.
دادرس، کیوان؛ طلوعی اشلقی، عباس و رادفر، رضا (1397). نقش مالی رفتاری در درک رفتار سرمایه گذاران فردی (مرور شواد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال هفتم، شماره بیست و هشتم.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ خردیار، سینا؛ ایمنی، محسن (1395). ریشه تاریخی جریان پژوهش‌ها در حسابداری مدیریت رفتاری: (تئوری‌ها و روش‌های پژوهش). فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. 1(1): 25-52.
ستوده، ف و محمدی، ع (1394). طراحی و تبیین مدلی جامع از عوامل خرد و کلان مؤثر بر انگیزه سرمایه گذاری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(26)، 114-103.
شاه حسینی، سمانه، خان محمدی ، محمد حامد، محمودیان، طاهره(1398).

صفری گرایلی، مهدی؛ رضائی پیته نوئی، یاسر و نوروزی، محمد (1396). سطح هورمون تستوسترون مدیر عامل و ریسک پذیری شرکت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال ششم، شماره بیست و چهارم.

علی نژاد سراوکلائی، مهدی و رضایی، شبنم (1393). نقش هورمون‌های مغزی در تصمیم‌گیری سرمایه گذاران. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. رشت.

نورائی، مریم؛ محمدی ملقرنی، عطااله؛ نوروش، ایرج و بهمن پور، کاوه (1400). ریسک پذیری و خوش بینی مدیران: تحلیل مدل مالی عصبی برمبنای سنجش هورمون‌ها. نشریه علمی حسابداری مدیریت، سال چهاردهم، شماره چهل و هشتم.
Ambrase, A., Lewis, C. A., Barth, C., & Derntl, B. (2021). Influence of ovarian hormones on value-based decision-making systems: Contribution to sexual dimorphisms in mental disorders. Frontiers in neuroendocrinology, 60, 100873.
Apicella, C. L., Carré, J. M., & Dreber, A. (2015). Testosterone and economic risk taking: a review. Adaptive Human Behavior and Physiology, 1(3), 358-385.
Assari, S., Caldwell, C. H., & Zimmerman, M. A. (2014). Sex differences in the association between testosterone and violent behaviors. Trauma monthly, 19(3).
 
Bayer, H. M., Lau, B., & Glimcher, P. W. (2007). Statistics of midbrain dopamine neuron spike trains in the awake primate. Journal of Neurophysiology, 98(3), 1428-1439.
Bos, P. A., Terburg, D., and Van Honk, J. (2010). Testosterone Decreases Trust in Socially Naïve Humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(1), 9991-9995.
Carney, D. R., & Mason, M. F. (2010). Decision making and testosterone: When the ends justify the means. Journal of experimental social psychology, 46(4), 668-671.
de Macks, Z. A. O., Bunge, S. A., Bell, O. N., Wilbrecht, L., Kriegsfeld, L. J., Kayser, A. S., & Dahl, R. E. (2016). Risky decision-making in adolescent girls: The role of pubertal hormones and reward circuitry. Psychoneuroendocrinology, 74, 77-91.
Durante, K. M., & Griskevicius, V. (2016). Evolution and consumer behavior. Current Opinion in Psychology, 10, 27-32.
Grotzinger, A. D., Mann, F. D., Patterson, M. W., Tackett, J. L., Tucker-Drob, E. M., & Harden, K. P. (2018). Hair and salivary testosterone, hair cortisol, and externalizing behaviors in adolescents. Psychological science, 29(5), 688-699.
Henderson, A., Thoelen, G., Nadler, A., Barraza, J., & Nave, G. (2018). Testing the influence of testosterone administration on men’s honesty in a large laboratory experiment. Scientific reports, 8(1), 1-10.
Higley, J. D., Mehlman, P. T., Poland, R. E., Taub, D. M., Vickers, J., Suomi, S. J., & Linnoila, M. (1996). CSF testosterone and 5-HIAA correlate with different types of aggressive behaviors. Biological psychiatry, 40(11), 1067-1082.
Horstmann, A. (2017). It wasn't me; it was my brain–Obesity-associated characteristics of brain circuits governing decision-making. Physiology & behavior, 176, 125-133.
Jia, Y., L. van Lent, Y. Zeng, (2014). Testosterone and Financial Misreporting. SSRN eLibrary http://ssrn.com/abstract=2265510.
Johnson, R. T., and Breedlove, S. M. (2010). Human Trust: Testosterone Raises Suspicion. Proceedings of the National Academy of Sciences 107(22), 11149-11150.
Kamiya, S., Kim, Y. and Suh, J. (2016). The Face of Risk: CEO Testosterone and Risk Taking Behavior. Available at SSRN: https://ssrn.com / abstract = 2557038 or http:// dx.doi.org /10.2139/ ssrn. 2557038.
Kim, A. Y. H., (2013). Self-attribution bias of the CEO: Evidence from CEO interviews on CNBC. Journal of Banking & Finance, 2472-2489.
Kusev, P., Purser, H., Heilman, R., Cooke, A. J., Van Schaik, P., Baranova, V., ... & Ayton, P. (2017). Understanding risky behavior: theسس influence of cognitive, emotional and hormonal factors on decision-making under risk. Frontiers in psychology, 8, 102.
Laube, C., & Van Den Bos, W. (2016). Hormones and affect in adolescent decision making. In Recent developments in neuroscience research on human motivation. Emerald Group Publishing Limited.
Maeda, E., Higashi, T., Hasegawa, T., Yokoya, S., Mochizuki, T., Ishii, T., ... & Tanaka, T. (2016). Effects of financial support on treatment of adolescents with growth hormone deficiency: a retrospective study in Japan. BMC health services research, 16(1), 1-8.
Mills, J. (2014). CEO Facial Width Predicts Firm Financial Policies. Available at SSRN: https://ssrn.com / abstract = 2503582 or http: // dx.doi.org /10.2139 /ssrn.2503582.
Mohandass, A., Krishnan, V., Gribkova, E. D., Asuthkar, S., Baskaran, P., Nersesyan, Y., ... & Zakharian, E. (2020). TRPM8 as the rapid testosterone signaling receptor: Implications in the regulation of dimorphic sexual and social behaviors. The FASEB Journal, 34(8), 10887-10906.
Nadler, A., & Zak, P. J. (2016). Hormones and economic decisions. In Neuroeconomics (pp. 41-66). Springer, Berlin, Heidelberg.
Van Honk, J., Terbrg, D., and Bos, P. A. (2011). Further Notes on Testosterone as a Social Hormone. Trends in cognitive sciences, 15(15), 291-292.